வாக்னெர்-மீர்வெயின் மறுசீராக்கல் - Other languages