வாணி ராணி (தொலைக்காட்சித் தொடர்) - Other languages