வானூர்தி நிலையங்களின் பன்னாட்டுக் குழு - Other languages