வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் அக்டினியம் - Other languages