வில்லியம் ஃபிரித் (துடுப்பாட்டக்காரர், பிறப்பு 1856) - Other languages