வில்லியம் பார்சன்சு, மூன்றாம் உரோசே மன்னர் - Other languages