முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

வி. ஆர். கிருஷ்ணய்யர் - Other languages