வீச்சு, எதிருரு மற்றும் முன்னுரு - Other languages