வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதி - Other languages