முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

வெர்சாய் ஒப்பந்தம் - Other languages