வெளிநாட்டு நிதியுதவி (ஒழுங்குமுறை) சட்டம், 2010 - Other languages