முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

வெஸ்ட்ஃபாலியா அமைதி ஒப்பந்தம் - Other languages