வேற்றுமை பிம்பங்களின் முப்பரிமாணம் - Other languages