முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

ஸ்டான்லி கோஹன் (உயிர்வேதியியலாளர்) - Other languages