முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

1948 அரபு - இசுரேல் போர் - Other languages