1954 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் - Other languages