2028 கோடைகால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் - Other languages