பயனர் உரிமைகள்

ஒரு பயனரைத் தெரிவு செய்  
பயனர் குழுக்களைப் பார்வையிடுகViewing user groups of user Neechalkaran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)

உறுப்பினர்: தானியக்கமாக ரோந்திடும் பயனர்கள், இடைமுக நிர்வாகிகள், நிர்வாகிகள்

தானகவே உடன்வரும் உறுப்பினர்:

கூடவே வரும் உறுப்பினர்:

தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்கள்

பயனர் உரிமைகள் பதிகை

  • 06:40, 9 மார்ச்சு 2021 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Neechalkaran-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர்மற்றும் இடைமுக நிருவாகி-இலிருந்து தானியக்க சுற்றுக்காவலர், இடைமுக நிருவாகிமற்றும் நிர்வாகி-இற்கு மாற்றினார் (நிரந்தர நீட்டிப்பு)
  • 10:40, 3 ஆகத்து 2020 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Neechalkaran-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை நிர்வாகி (temporary, until 17:42, 19 சனவரி 2021)மற்றும் தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 17:42, 19 சனவரி 2021), தானியக்க சுற்றுக்காவலர்மற்றும் இடைமுக நிருவாகி-இற்கு மாற்றினார் (User request)
  • 17:42, 19 சனவரி 2020 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Neechalkaran-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை இடைமுக நிருவாகி (temporary, until 20:36, 19 சூலை 2020)மற்றும் தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இலிருந்து இடைமுக நிருவாகி (temporary, until 20:36, 19 சூலை 2020), நிர்வாகி (temporary, until 17:42, 19 சனவரி 2021)மற்றும் தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இற்கு மாற்றினார் (1 ஆண்டு நீட்டிப்பு)
  • 20:36, 19 சூலை 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Neechalkaran-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை நிர்வாகி (temporary, until 11:02, 17 சனவரி 2020)மற்றும் தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 11:02, 17 சனவரி 2020), இடைமுக நிருவாகி (temporary, until 20:36, 19 சூலை 2020)மற்றும் தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இற்கு மாற்றினார் (ஓராண்டு நீட்டிப்பு)
  • 11:02, 17 சூலை 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Neechalkaran-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 11:02, 17 சனவரி 2020)மற்றும் தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இற்கு மாற்றினார் (விக்கி நிர்வாகிகள் பள்ளி கொள்கைக்கு ஏற்ப)
  • 16:25, 5 ஏப்பிரல் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Neechalkaran-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை நிர்வாகி (temporary, until 15:57, 5 சூலை 2019)மற்றும் தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 15:57, 5 சூலை 2019), இடைமுக நிருவாகி (temporary, until 16:25, 5 சூலை 2019)மற்றும் தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இற்கு மாற்றினார் (கருத்தெடுப்பு முடிவுக்கு ஏற்ப)
  • 15:57, 5 ஏப்பிரல் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Neechalkaran-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 15:57, 5 சூலை 2019)மற்றும் தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இற்கு மாற்றினார் (நிருவாகிகள் தேர்தல் முடிவுக்கு ஏற்ப)
  • 15:30, 23 ஏப்பிரல் 2015 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Neechalkaran-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இற்கு மாற்றினார் (தொடர் பங்களிப்பாளர்)
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:UserRights/Neechalkaran" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது