தமிழர் கைவேலைப் பொருட்கள் பட்டியல்

தமிழர்களால் செய்யப்படும், குறிப்பாக தமிழ்நாடு இலங்கை போன்ற இடங்களில் மேற்கொள்ளப்படும் சிறு கைவேலைப் பொருட்களை இந்தப் பட்டியல் தொகுக்கும். கீழ்கண்டவற்றுள் பெரும்பாலானவை தென்னை, பலை மற்றும் பிற மரப் பொருகளால் ஆனவை. மண்பாண்டங்களும் அடங்கும்.

படங்கள்தொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு