தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளின் தாக்குதல்கள் பட்டியல்

தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளினால் நடத்தப்பட்ட,நடத்தப்பட்டதாகக் கருதப்படும் தாக்குதல்கள்,தாக்குதல் முறியடிப்புச் சமர்களின் பின்னணிகளை இப்பட்டியல் தொகுக்க முனைகின்றது.

2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983