தமிழ் எழுத்துகளின் மாத்திரை

மாத்திரை என்பது கண் இமைக்கும் நேரம் அல்லது கை நொடிக்கும் நேரத்தினைக் குறிப்பதாகும். தமிழ் எழுத்துகளை ஒலிக்க இந்த மாத்திரை அளவு பயன்படுகிறது.

உயிர் எழுத்துகளின் மாத்திரை

  • அ,இ,உ,எ,ஒ-(குறில் எழுத்துகள்)-ஒரு மாத்திரை
  • ஆ,ஈ,ஊ,ஏ,ஐ,ஓ,ஓள-(நெடில் எழுத்துகள்)-இரண்டு மாத்திரை

மெய்யெழுத்துகளின் மாத்திரை

க்,ங்,ச்,ஞ்,ட்,ண்,த்,ந்,ப்,ம்,ய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள்,ற்,ன்- அரை மாத்திரை

உயிர்மெய்யெழுத்துகளின் மாத்திரை உயிர்மெய் குறில்

க,ங,ச,ஞ,ட,ண,த,ந,ப,ம,ய,ர,ல,வ,ழ,ள,ற,ன

கி,ஙி,சி,ஞி,டி,ணி,தி,நி,பி,மி,யி,ரி,லி,வி,ழி,ளி,றி,னி

கு,ஙு, சு,ஞு,டு,ணு,பு,மு,யு,ரு,லு,வு,ழு,ளு,று,னு

கெ,ஙெ,செ,ஞெ,டெ,ணெ,தெ,நெ,பெ,மெ,யெ,ரெ,லெ,வெ,ழெ,ளெ,றெ,னெ

கொ,ஙொ,சொ,ஞொ,டொ,ணொ,தொ,நொ,பொ,மொ,யொ,ரொ,லொ,வொ,ழொ,ளொ,றொ,னொ


(18×5=90-எழுத்துகள்)- ஒரு மாத்திரை

உயிர்மெய் நெடில்

கா,ஙா,சா,ஞா,டா,ணா,தா,நா,பா,மா,யா,ரா,லா,வா,ழா,ளா,றா,னா

கீ,ஙீ,சீ,ஞீ,டீ,ணீ,தீ,நீ,பீ,மீ,யீ,ரீ,லீ,வீ,ழீ,ளீ,றீ,னீ

கூ,ஙூ,சூ,ஞூ,டூ,ணூ,தூ,நூ,பூ,மூ,யூ,ரூ,லூ,வூ,ழூ,ளூ,றூ,னு

கே,ஙே,சே,ஞே,டே,ணே,தே,நே,பே,மே,யே,ரே,லே,வே,ழே,ளே,றே,னே

கை,ஙை,சை,ஞை,டை,ணை,தை,நை,பை,மை,யை,ரை,லை,வை,ழை,ளை,றை,னை

கோ,ஙோ,சோ,ஞோ,டோ,ணோ,தோ,நோ,போ,மோ,யோ,ரோ,லோ,வோ,ழேர்,ளோ,றோ,னோ

கௌ,ஙௌ,சௌ,ஞௌ,டௌ,ணௌ,தௌ,நௌ,பௌ,மௌ,யௌ,ரௌ,லௌ,வௌ,ழௌ,ளௌ,றௌ,னௌ,

(18 × 7 = 126-எழுத்துகள்)- இரண்டு மாத்திரை

மேற்கோள்கள்தொகு

பார்வை நுால்கள் நற்றமிழ் இலக்கணம்,டாக்டர் கோ. பரமசிவம், கவிக்குயில் பிரிண்டர்ஸ்,சென்னை,1975.