தமிழ் வாய்மொழி இலக்கியம்

தமிழ் நீண்ட எழுதப்பட்ட இலக்கிய வரலாற்றைக் கொண்ட மொழி. தமிழின் எழுதப்பட்ட இலக்கிய வளத்துக்கு இணையாக, அதை விடத் தொன்மையான வாய்மொழி இலக்கியங்கள் உண்டு. இந்த இலக்கியங்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக வாய்வழியாக அல்லது செவிவழியாக பகிரப்பட்டு வந்த இலக்கியங்கள் ஆகும். பழமொழிகள், பாடல்கள், கதைகள், கூத்து என இந்த இலக்கியங்கள் பலவகைப்படும்.

கதைகள்தொகு

பாடல்கள்தொகு

பழமொழிகள்தொகு

கூத்துதொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு