திருத்தந்தை பெனடிக்ட்

பெனடிக்ட் என்பது தற்போதைய திருத்தந்தையின் ஆட்சிப் பெயராகும். இவருக்கு முன்னர் 14 அல்லது 15 திருத்தந்தையர்கள் இப்பெயரில் திருத்தந்தையாக ஆட்சி செய்தனர். இவ்வெண்ணிக்கை பத்தாம் பெனடிக்ட் திருத்தந்தையாகவா அல்லது எதிர்-திருத்தந்தையாக கணிக்கப்படுகிறாரா என்பதில் வேறுபடும். கத்தோலிக்க திருச்சபையின் அதிசார்ப்பூர்வப் பட்டியலில் பத்தாம் பெனடிக்ட் எதிர்-திருத்தந்தையாக கணக்கிடப்படுகின்றார்.

முன்று எதிர்-திருத்தந்தையர்களும் இப்பெயரைக் கொண்டிருந்தனர்: