திருத்தந்தை மர்செல்லுஸ்

கத்தோலிக்க திருச்சபையை இதுவரை 2 திருத்தந்தையர்கள் மர்செல்லுஸ் என்ற பெயரில் ஆட்சி செய்துள்ளனர்: