தீக்காப்பு விதித்தொகுப்பு

தீக்காப்பு விதித்தொகுப்பு (Fire Code) என்பது, களஞ்சியப்படுத்தல், கையாளுதல், ஆபத்தான பொருட்களின் பயன்பாடு, வேறு குறிப்பிட்ட ஆபத்து விளைக்கும் நிலைமைகள் என்பவற்றால் உருவாகக்கூடிய தீ, மற்றும் வெடிப்பு அபாயங்களைத் தடுப்பதற்குக் கடைப்பிடிக்கவேண்டிய ஆகக்குறைந்த தேவைகள் தொடர்பான விதிகளைக் (rules) கொண்ட ஒரு தொகுப்பு ஆகும். பொதுவாகக் கட்டடங்களில் கடைப்பிடிக்கப்படவேண்டிய தீத்தடுப்பு நடைமுறைகள் பற்றி, கட்டிடச் செயற்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரமுள்ள அமைப்புக்களினால் அங்கீகரிக்கப்படும் கட்டட விதித்தொகுப்புகள் (building code) விபரிக்கின்றன. எனவே, தீக்காப்பு விதித்தொகுப்புகள், கட்டட விதித்தொகுப்புகளின் குறைநிரப்பிகளாகவே (supplement) பயன்படுகின்றன எனலாம். எனினும், தீக்காப்பு விதித்தொகுப்புகள் தீத்தடுப்பு தொடர்பான விடயங்களை மிக விரிவாகக் கையாளுகின்றன.

கையாளும் விடயங்கள்தொகு

இவற்றையும் பார்க்கவும்தொகு