தேசிய நெடுஞ்சாலை 11எ (இந்தியா)

தேசியநெடுஞ்சாலை 11எ (NH 11A) ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு நெடுஞ்சாலை ஆகும்.

இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை 11A
11A

தேசிய நெடுஞ்சாலை 11A
வழித்தட தகவல்கள்
நீளம்:145 km (90 mi)
முக்கிய சந்திப்புகள்
தொடக்கம்:மனோஹர்பூர்
To:கோதும்
அமைவிடம்
மாநிலங்கள்:ராஜஸ்தான்: 145 km (90 mi)
முதன்மை
இலக்குகள்:
தவச - லால்சோட்
நெடுஞ்சாலை அமைப்பு
தே.நெ. 11தே.நெ. 11B