நிலத்தோற்ற நகர்ப்புறவியம்

நிலத்தோற்ற நகர்ப்புறவியம் (Landscape urbanism) என்பது, நகர்ப்புறத் திட்டமிடலின் ஒரு கோட்பாடு ஆகும். கட்டிடங்களை வடிவமைப்பதின் ஊடாக அன்றி, நகரின் நிலத்தோற்றத்தை வடிவமைப்பதின் ஊடாகவே நகரங்களைச் சிறப்பாக ஒழுங்கமைக்கலாம் என்பது இதன் கொள்கை. இக்கோட்பாடு தொடர்பில், நிலத்தோற்ற நகர்ப்புறவியம் என்னும் பொருள் கொண்ட "Landscape Urbanism" (லான்ட்ஸ்கேப் ஏர்பனிசம்) என்னும் ஆங்கிலத் தொடர் 1990களில் முதன் முதலில் தோன்றியது. அதைத் தொடர்ந்து இத்தொடர் பல்வேறுபட்ட பயன்பாடுகளுக்கு உட்பட்டது. ஆனால், பெரும்பாலும் புதிய நகர்ப்புறவியத்தின் தோல்விகளுக்குப் பின்-நவீனத்துவத்தின் ஒரு பதிலாக இது பார்க்கப்பட்டது.

இவற்றையும் பார்க்கவும்தொகு