பகுப்பு:கதிர்வீச்சு வானியலாளர்கள்

கதிர்வீச்சு வானியலாளர்கள் (Radio astronomers)