பன்றி இறைச்சி

பேக்கன் (பன்றி இறைச்சி) (Pork) என்பது ஒரு பன்றியிலிருந்து தயாரித்த பதனம் செய்த மாமிச உணவு ஆகும். அது முதலில் உப்புக் கரைசல் அல்லது உலர்ந்த பொதிதலில் அதிக அளவு உப்புடன் சேர்த்து பதனம் செய்த மாமிச உணவு ஆகும்; அதில் இருந்து கிடைப்பதே புத்தம் புதிய பேக்கன் அல்லது பன்றி இறைச்சி ஆகும். (அல்லது பச்சைப்பேக்கன் (green bacon)). அதற்குப்பின் புத்தம் புதிய பேக்கனை (பன்றி இறைச்சி) மேலும் பல வாரங்களுக்கு அல்லது மாதங்களுக்கு (பொதுவாக குளிர் காற்றில்) காய வைக்கலாம், கொதிக்க வைக்கலாம், அல்லது புகையூட்ட லாம். புத்தம் புதிய மற்றும் உலர்ந்த பேக்கனை (பன்றி இறைச்சி) சாப்பிடுவதற்கு முன் வேக வைக்க வேண்டும். கொதிக்க வைத்த பேக்கன் (பன்றி இறைச்சி) சாப்பிடுவதற்கு தயாரானதாகும், அது போன்றே புகையூட்ட வைத்ததும், ஆனால் இரு வகைகளையும் சாப்பிடுவதற்கு முன்பு மேலும் வேக வைப்பது நல்லதாகும்.

வேகவைக்காத பன்றியின் வயிற்றுப்புடைப்பு இறைச்சி பேக்கன் கீற்றுகள்

பேக்கன் (பன்றி இறைச்சி) பலதரப்பட்ட வெட்டித் தயாரிப்பதாகும். அமெரிக்காவில், அது எப்பொழுதும் இறைச்சியில் இருந்து தயாரிப்பதாகும். மற்ற இடங்களில், அது அடிக்கடி பக்கவாட்டில் அல்லது பின்புறங்களில் இருந்து வெட்டி எடுக்கப்படுகிறது, மற்றும் வயிற்றின் பாகத்தில் இருந்து தயாரித்த பேக்கன் "வண்ணக் கோடு", "கொழுப்புள்ள", அல்லது "அமெரிக்க நாட்டுப் பாணியிலான" பேக்கன் என்றறியப்படுகிறது. பக்கவாட்டில் இருந்து வெட்டிய பகுதிகளில், வயிற்றுப் பகுதியில் வெட்டியதை விட மாமிசம் நிறைந்தும் கொழுப்பு குறைந்தும் காணலாம். பேக்கன் (பன்றி இறைச்சி) இரு தனிப்பட்ட பின்புற வெட்டுகளில் இருந்தும் தயாரிக்கலாம்; தடித்த பின்புறம், இதில் கொழுப்புச்சத்து மிகையாக காணப்படும், மேலும் விலாவில் இருந்தும் எடுக்கலாம், இது மிகவும் மெலிதானதாகும். பன்றி விலாவிலிருந்து - பதனிட்ட பேக்கன் பாக் பேக்கன் (back bacon) என அறியப் படுகிறது.

(பேக்கனைப்) பன்றி இறைச்சியைப் புகையூட்டியோ, கொதிக்க வைத்தோ, பொறிக்க வைத்தோ, வெப்பத்தில் சுடவைத்தோ, அல்லது வாட்டி எடுத்தோ, உண்ணலாம் அல்லது உணவு வகைகளுக்கு ருசியூட்டவும் பயன்படுத்தலாம். மேலும் பேக்கன் பாதுகாக்கவும் மற்றும் ஏற்றவும் பயன்படுத்தலாம். குறிப்பாக வேட்டையாடி வென்ற பறவைகளுக்காக பயன்படுத்தலாம். இச்சொல்லானது மொழிச்சொல்லான பச்சோ (bacho) என்ற சொல்லில் இருந்து, அதன் பொருளானது உடலின் "பிட்டம்", மற்றும் "ஹாம்" அல்லது "பன்றி இறைச்சியின் பக்கம்", மற்றும் இரு சொற்களும் இணைந்து மொழிச்சொல்லான பேக்கன் (bacon) என்று வழங்கியது.[4]

ஐரோப்பா சார்ந்த கண்டத்தில், அமெரிக்காவில் உள்ளது போல பன்றி இறைச்சி புகையூட்டுவதில்லை; அவை முதன்மையாக கனசதுரங்களாக ((lardon) மெல்லிய வடிவில் ஊசியைப்போல் மாமிச்த்திற்குள் நுழைத்து கொழுப்பை இழுப்பது) சமைப்பதற்குப் பயன்படும் பொருட்களாக பயன்படுகிறது, மேலும் அதன் கொழுப்புச்சத்திற்கும் ருசிகூட்டும் தன்மைக்கும் போற்றப்படுகிறது. இத்தாலியில் இந்த வரிப்பேக்கன் பான்செட்டா (pancetta) என விளங்குகிறது மேலும் அவை சிறிய கனசதுரங்களாக சமைக்கப்படும் அல்லது வேகவைக்காத மெல்லிய துண்டுகளாக வகையாக (antipasto) பயன்படுகிறது.

இதர விலங்குகளில் இருந்து கிடைக்கப்பெற்ற மாமிசமும், அதாவது மாட்டிறைச்சி, ஆடு, கோழி, ஆட்டுக்குட்டி, வான்கோழி போன்ற விலங்குகளில் இருந்து கிடைத்த மாமிசத்தையும் வெட்டி, பதனம் செய்யலாம், மேலும் அவற்றையும் "பேக்கன்" என்று சுட்டலாம்.[1] யூதர்கள் மற்றும் முஸ்லீம்கள் வசிக்கும் இடங்களில் பொதுவாக இவ்வாறு நடக்கலாம்.[2] அமெரிக்காவின் யுஎஸ்டிஏ தரக்கட்டுப்பாடு நிறுவனம் (பேக்கன்) பன்றி இறைச்சியை "பன்றியின் உடலில் இருந்து வயிற்றுப்பகுதியை பதனம் செய்த பகுதியாக" வரையறுத்துள்ளது, இதர வெட்டுக்கள் மற்றும் தன்மைகள் வெவ்வேறாக தரப்படுத்தப் படுகிறது.(எ.கா."புகையூட்டிய பன்றி விலா பேக்கன்"). பாதுகாப்பிற்காக, பன்றி இறைச்சியானது பன்றிப்புழு[3] என்ற வகை உருளைப்புழு புல்லுருவியில் இருந்து காப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும், இவற்றை வெப்பத்தை கூட்டியோ, உறைய வைத்தோ, உலர வைத்தோ, அல்லது புகையூட்டியோ அழிக்கலாம்.[4]

பன்றி இறைச்சி உப்பிட்ட பன்றி இறைச்சி, உப்பிட்ட பன்றித் தொடையில் (ஹாம்) இருந்து வேறுபட்டது, அவற்றை நாம் உப்புக்கரைசலில் (அல்லது உலர் பொதிதலில்) காணப்படும் வேறுபாடுகளில் இருந்து கண்டு கொள்ளலாம். பேக்கன் (பன்றி இறைச்சி) உப்புக்கரைசலில் மேலும் அதிகமான உட்பொருள்கள் உள்ளன, குறிப்பாக சோடியநைத்திரைற்று, மற்றும் சில நேரங்களில் சொடியம் நைட்ரேட் அல்லது வெடியுப்பு உள்ளது, அவை மாமிசத்தை பதனிட சேர்க்கப்படுகிறது; சோடியம் அச்கொர்பெட் அல்லது எரித்தொர்பெட் பதனிடும் வேகத்தை கூட்டவும் மேலும் அதன் நிறத்தை உறுதிப்படுத்தவும் சேர்க்கப் படுகின்றன. சில பொருட்களுக்கு பனை வெல்லம் மற்றும் மாப்பிள்பாகு ருசியைக் கூட்டுவதற்காக பயன்படுகிறது. அப்படி செய்வதால், துண்டுகளாக வெட்டவும் மற்றும் வறுக்கும் பொழுது தெறிக்காமல் இருப்பதற்கும் சோடியம் போளிபோச்பேட்டுகள் சேர்க்கப்படுகின்றன. இக்காலத்தில், உப்பிட்ட பன்றித் தொடையுடன் அதிக அளவில் சர்க்கரை சேர்க்கப்படுகிறது, ஆனால் பன்றி இறைச்சியுடன் அல்ல. வரலாற்றின் படி, "உப்பிட்ட பன்றித் தொடையிலான ஹாம்" மற்றும் "பன்றி இறைச்சி" வெவ்வேறு வகையை சார்ந்த வெட்டுகளைச் சாரும், அவை ஒரே நேரத்தில் மற்றும் ஒரே கொள்கலனில் உப்புக்கரைசலில் இருந்து எடுத்ததோ, அல்லது ஒரே விதமாக பொதிதல் செய்ததாகவோ இருக்கலாம்.

பன்றி இறைச்சியை பதனம் செய்தல் மற்றும் புகையூட்டவைத்தல்தொகு

பன்றி இறைச்சியை ஊசி மூலமாக உப்புக்கரைசல் செலுத்தப்பட்டோ அல்லது உப்புக்கரைசலில் மூழ்கவைக்கப்பட்டோ அல்லது வெறும் சாதாரணமான உப்பை (உலர் பதனம்) பயன்படுத்தியோ பதனம் செய்யலாம்.[சான்று தேவை]

அமெரிக்காவில், பன்றி இறைச்சி பொதுவாக பதனம் செய்யப்பட்டு மற்றும் புகையூட்டப்படுகிறது, மேலும் பல தரப்பட்ட மரத்தை பயன்படுத்துவதால் வெவ்வேறு சுவைமணத்தைப் பெறலாம், அல்லது எப்போதாவது சுட்டச்சோளத்தை பயன்படுத்தலாம்; ஐக்கியப் பேரரசு நாடுகளில் மரமிகு நிலக்கரி பயன்படுத்தப் படுகிறது. இந்தச் செயல்பாட்டிற்கு பதிநெட்டுமணி நேரம் தேவைப்படலாம், நமக்கு வேண்டிய சுவையின் தரத்தைப்பொறுத்து இவற்றை வேறுபடுத்தலாம். அமெரிக்காவின் மிகவும் பழமையான சமையல் கலைபற்றிய புத்தகமான தி வர்ஜீனியா ஹௌஸ் வைப் (1824) என்ற புத்தகத்தில், பன்றி இறைச்சி எப்பொழுதும் புகையூட்டப் படுவதில்லை என்பதைத் தெளிவு படுத்தவில்லை, மேலும் அதனை சுவை ஊட்டுவது பற்றியும் எழுதப்படவில்லை, மேலும் வெப்பம் மிகையாக இருக்காமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று மட்டுமே பரிந்துரைத்துள்ளது.[5] பண்டைய அமெரிக்க வரலாற்றில், பன்றி இறைச்சி தயாரிப்பது மற்றும் புகைப்பது போன்ற நடவடிக்கைகளை பெண்கள் மற்றும் ஆண்களிரு பாலரும் பாகுபாடு இல்லாமல் செய்து வந்ததாகத் தெரிகிறது (எடுத்துக்காட்டாக தொத்திறைச்சி தயாரிப்பது) இப்படி இருவரும் பால் வேறுபாடு காணாமல் இணைந்து பணி புரிவதை இந்த உணவு தயாரிப்பதில் மட்டுமே பார்க்க இயலும்.[6]

ஐக்கியப் பேரரசு மற்றும் அயர்லாந்து போன்ற நாடுகளில், புகையூட்ட வைத்த மற்றும் புகையூட்ட வைக்கப்படாத இருவகைகளும் பொதுவாகக் காணப்படுகின்றன, புகையூட்ட வைக்காத ரகங்கள் இங்கே பச்சை பன்றிக்கறி என அறியப்படுகிறது. கொழுப்பு பட்டைகள் மிகவும் பிதுக்கத்துடன் காணப்படுவதால் பன்றியின் முதுகுப்புறத்தில் இருந்து வெட்டியெடுக்கப்பட்ட பாக் பேக்கன் என்ற முதுக்குப்புற பன்றி இறைச்சியையே வயிற்றில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட வரிப்பேக்கனை விட (அமெரிக்காவில் இது எங்கும் இருப்பதுபோல்) அதிகமாக மக்கள் இங்கே விரும்புகிறார்கள். அத்திலாந்திக் கடலின் இரு புறத்த்தினரும் வயிற்றை சார்ந்த பேக்கன் வகையை நல்ல விதமாக முறுமுறுப்புடன் கூடியதாக வழங்க ஆசைப்பட்டாலும், அமெரிக்கர்களைப் பொறுத்தவரை முதுக்குப்புற பன்றி இறைச்சி முதலில் வேக வைக்கப்படாததாக காட்சி அளிக்கும்.

பன்றி இறைச்சியின் வெட்டிய துண்டுகள்தொகு

எந்த பாகத்திலிருந்து முதல் துண்டு வெட்டப்பட்டது என்பதைப் பொறுத்து துண்டுகள் வேறுபடும்:

 
வேகவைத்த வரிப்பேக்கன் (பன்றி இறைச்சி) துண்டுகள்
 • வரிப்பேக்கன் (வண்ணக்கோடுகளுடன் கூடிய பன்றி இறைச்சி) பன்றியின் வயிற்றுப் புடைப்பில் இருந்து கிடைக்கப் பெறுவதாகும். பட்டைகளுக்கு இணையாக நீண்ட கொழுப்புச்சத்து கொண்ட ஏடுகள் ஓடுவதால் இது மிகவும் கொழுப்பு நிறைந்ததாகும். அமெரிக்காவில் மிகவும் பொதுவாக கிடைக்கப் பெறும் பன்றி இறைச்சியும் இதுவே ஆகும். பான்செட்டா என்பது இத்தாலிய வகையிலான வரிப்பேக்கன் (வண்ணக்கோடுகளுடன் கூடிய பன்றி இறைச்சி) ஆகும், அது புகையூட்டியும் அல்லது நீர் போன்றும் (புகையூட்டப்படாதது) காணப்படும், மேலும் மிகவும் அதிகமான சுவை கொண்டதுமாகும். பதனம் செய்யப்பட்ட பின்னர் அவை உருளைகள் போல சுருட்டிவைக்கப் படுகின்றன. அமெரிக்காவில் புகையூட்டப்படாத வரிப்பேக்கன் (வண்ணக்கோடுகளுடன் கூடிய பன்றி இறைச்சி) அடிக்கடி ஓரத்து பன்றி இறைச்சி (side pork) என அறியப்படுகிறது.[சான்று தேவை]
 
சமையலுக்குத் தயாராக உள்ள, பாக் பேக்கன்
 • நடுப்பகுதி பேக்கன் (நடுப்பகுதி பன்றி இறைச்சி) , பன்றியின் பக்கவாட்டில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது, இடைப்பட்ட விலை, கொழுப்புச்சத்து, மற்றும் சுவை கொண்டதாக, அதாவது வரிப்பேக்கன் மற்றும் முதுகுப்புற பன்றி இறைச்சிக்கு இடையில் இருப்பதாக காணப்படுகிறது.
 • பாக் பேக்கன் (முதுகுப்புற பன்றி இறைச்சி) பன்றியின் முதுகுப்புறத்தின் நடுப்பகுதியில் காணப்படும் விலாவில் இருந்து பெறுவதாகும். இது மிகவும் மெல்லியதான, மாமிச வெட்டு கொண்ட பன்றி இறைச்சியாகும், இதர வெட்டுக்களை விட இது கொழுப்புச்சத்து குறைவாகக் கொண்டதாகும். அது உப்பிட்ட பன்றித் தொடை (ஹாம்) போன்ற இழை நய அமைப்பு கொண்டதாகும். ஐக்கியப் பேரரசு நாடுகளில் மக்கள் முதுகுப்புற பன்றி இறைச்சியையே (பாக் பேக்கன்) மிகையாக விரும்புகின்றனர்.[7] அமெரிக்கர்கள் இதனை ஐரிஷ் பன்றி இறைச்சி அல்லது கனடா நாட்டுப் பன்றி இறைச்சி என்று அழைப்பார்கள்.
 • குடிசை பேக்கன் (குடிசைப் பன்றி இறைச்சி) என்பது பன்றியின் தோள் பட்டையில் இருந்து மெலிதாகவும், முட்டைவடிவத்திலும் வெட்டப்பட்ட மாமிசம் நிறைந்த பன்றி இறைச்சித் துண்டுகளைக் குறிப்பதாகும். இது பதனம் செய்யப்பட்டு வட்ட வடிவில் சிறு துண்டுகளாக நறுக்கியபின் உயர்வெப்பத்தில் மூடிச்சுடவைக்கவோ அல்லது வறுக்கவோ செய்யலாம்.
 • தாடை எலும்பு (jowl) பேக்கன் (தாடை எலும்பு பன்றி இறைச்சி) என்பது தாடை எலும்பில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட பாகத்தை பதனம் செய்தபின் புகையூட்டப்பட்ட பன்றி இறைச்சியாகும். Guanciale என்ற தலைப்பைப் பார்க்கவும்.
 
துண்டுகளாக வெட்டப்பட்ட தாடை எலும்புத் துண்டு பேக்கன்.

பலகை பேக்கன் (பலகைப் பன்றி இறைச்சி) ஆனது மிதமான மற்றும் அதிக பின்னத்தில் கொழுப்புச்சக்தி கொண்டது. அவை வயிற்றுப்பகுதி மற்றும் பக்கவாட்டில் இருந்து வெட்டி எடுத்தவை ஆகும், மேலும் தடித்த பின்புறத்திலிருந்தும். பலகை பேக்கனை (பலகைப் பன்றி இறைச்சி) உப்பிட்ட பன்றி இறைச்சியுடன் குழப்பம் செய்துகொள்ளக்கூடாது, அவை இதே வெட்டுகளில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்டாலும், பதனம் செய்யப்படுவதில்லை.

பேக்கன் (பன்றி இறைச்சி) மூட்டுகளில் கீழே கொடுக்கப்பட்டவை அடங்கும்:

 • கழுத்துப்பட்டை பேக்கன் (கழுத்துப் பட்டை பன்றி இறைச்சி) பன்றியின் பின் தலைப்பகுதியின் அருகாமையில் இருந்து எடுக்கப்படுகிறது.[8]
 • பின் முழங்கால் , பன்றியின் காலுக்கும் இடைப்பகுதிக்கும் நடுவே அமைந்த பின் முழங்கால் மூட்டில் இருந்து எடுக்கப்படுகிறது.
 • காம்மொன் , பின்னங்காலில் இருந்து, பாரம்பரியமாக "வில்ட்ஷைர் பதனமுறை" யில் பதனம் செய்யப்பட்டது.
 • மகிழ்வுலா பேக்கன் (மகிழ்வுலா பன்றி இறைச்சி) என்பது மகிழ்வுலா வெட்டைக்குறிப்பது, அவற்றில் ப்லேடிற்கு (blade) கீழ் காணப்படும் தோளும் அடங்கும்.[9] அது மெலிதாக இருந்தாலும், கடினமானதாகும்.

ஆங்கிலம் பேசப்படும் உலகத்தில்தொகு

 
பேக்கன் மற்றும் முட்டையுடன், செம்புற்றுப் பழத்துடன் அலங்கரிக்கப்பட்டது

பாரம்பரிய வழக்கப்படி, வெட்டுடன் தோலும் சேர்ந்து இருக்கும் மேலும் அதனை பன்றி இறைச்சிப் பட்டை என அழைப்பார்கள், ஆனால் பட்டை இல்லாத பன்றி இறைச்சியும் பொதுவாக ஆங்கிலம் பேசப்படும் நாடுகளில் கிடைக்கும். மாமிசமானது புகையூட்டவைத்தோ அல்லது புகையூட்டவைக்கப் படாமலோ , வாங்கப்படுகிறது. பொதுவாக (பேக்கன்) பன்றி இறைச்சியுடன் முட்டையும் கலந்து முழு காலை உணவாக வழங்கப்படுகிறது.

ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்துதொகு

பொதுவாக ஐக்கியப் பேரரசைப் பொறுத்தவரை, நடுப்பகுதி பன்றி இறைச்சி மிகவும் பரவலாக விரும்பப்படும் வகையாகும் மேலும் அவை "துண்டுகளாக" விற்கப்படுகின்றன. நடுப்பகுதி பன்றி இறைச்சியில் வண்ணக்கோடுகளுடன் கூடிய, கொழுப்புப்பகுதி மற்றும் அதனுடன் ஒரு ஓரத்தில் மெல்லிய "கண்ணுடன்" காணப்படும். உணவுப்பொருட்களில் நுகர்வோர் கட்டுப்பாட்டுடன் இருப்பதால், சில பெரிய சந்தைகளில் மெலிதான "கண்ணை" மட்டும் வழங்குபவரும் உண்டு. இந்த வகையானது "சிறிய வெட்டுடன் கூடிய பன்றி இறைச்சி" என்ற பெயரில் விற்கப்படுகிறது மேலும் அதன் விலையானது நடுப்பகுதி பன்றி இறைச்சியை விட அதிகமானதாக காணப்படுகிறது. இந்த இரு வகைகளும் பொதுவாக பட்டை இல்லாமலும், அதாவது பட்டை நீக்கப்பட்டும் கிடைக்கப் பெறுகிறது.[10]

கனடாதொகு

ஒரு தனிப்பட்ட பன்றி இறைச்சித்துண்டு என்பது ஒரு துண்டு அல்லது ஒரு கீற்று ஆகும். கனடாவில்:

 • பேக்கன் (பன்றி இறைச்சி) என்ற சொல் பொதுவாக ஒரு துண்டு பேக்கன் (பன்றி இறைச்சி) எனக் கொள்ளப்படும் மேலும் அது பன்றியின் வயிற்றுப்பகுதியில் இருந்து எடுத்ததாக கருதப் படும், இதுவே கனடா நாட்டில் மிகவும் பரவலாக விற்கப்ப் படும் பன்றி இறைச்சியாகும்.[சான்று தேவை]
 • பாக் பேக்கன் (முதுகுப்புற பன்றி இறைச்சி) என்ற சொல் புகையூட்டவைத்த மற்றும் புகையூட்டவைக்கப்படாத பாக் பேக்கன் (முதுகுப்புற பன்றி இறைச்சியைக்) குறிக்கும்.
 • பீமீல் பேக்கன் என்ற சொல் பலதரப்பட்ட புகையூட்டவைக்கப்படாத பாக் பேக்கனை (முதுகுப்புற பன்றி இறைச்சி) குறிப்பதாகும் மேலும் வரலாற்றுப்படிவங்களில் சொன்னபடி உப்புக் கரைசலில் வைக்கப்பட்ட பன்றி இறைச்சியை பின்னர் பொடிக்க வைத்த மஞ்சள் நிற பட்டாணியில் கலந்து உருட்டிப்பரப்பிய உணவாகும். இக்காலத்தில், மிகவும் மெலிசான சோளத்தை அதன் வெளிப்பூச்சாக பரவலாக பயன்படுத்துகிறார்கள்.
 • கனடியன் பேக்கன் , இதுவும் பாக் பேக்கனே, பொதுவாக கனடியர்கள் விரும்புவதில்லை.

ஐக்கியப் பேரரசு மற்றும் அயர்லாந்துதொகு

பாரம்பரியமான முழு காலை உணவுகளில் ஒன்றாக வாட்டிய அல்லது வறுத்த பேக்கன் உண்ணப்படுகிறது. ஒரு தனிப்பட்ட பேக்கன் துண்டு ஒரு ரேஷர் , அல்லது எப்போதாவது ஒரு கல்லாப் என்ற வகையை சார்வதாகும். இது போன்ற இடங்களில், பல தரப்பட்ட வெட்டுகள் மற்றும் சுவையுடன் பேக்கன் கிடைக்கின்றது:

 • பொதுவாக பேக்கன் என்ற சொல் பாக் பேக்கனை குறிப்பதாகும், (முதுக்குப்புற பன்றி இறைச்சி) ஆனால் அது எந்த வெட்டையும் குறிப்பிடலாம்.
 • பன்றியின் வயிற்றுப் புடைப்பில் இருந்து கிடைத்த இறைச்சித் துண்டுகள் (வரிகளுடன் கூடிய மாமிசம் மற்றும் கொழுப்பு) வரிப்பேக்கன் என்று அறியப்படுகின்றன, , ஸ்ட்றீக்கி ரேஷர்ஸ் அல்லது வயிற்றுப்பகுதி பேக்கன் என அறியப்படுகிறது.
 • பன்றியின் பின்புறத்திலிருந்து துண்டுகள் எடுக்கப்பட்டால், அவற்றை பாக் பேக்கன் அல்லது பாக் ரேஷர்ஸ் என்று அழைக்கிறார்கள், மேலும் பொதுவாக அவற்றில் ஒரு வண்ணக் கோடுகளுடன் கூடிய துண்டு மற்றும் மெலிந்த முட்டைவடிவம் கொண்ட துண்டும் காணப்படும்.
 • ஒரு மாமிசத்தின் கண் கொண்ட பன்றி இறைச்சி நடுப்பகுதி வெட்டுகள் மற்றும் விரிவாக்கப்பட்ட வண்ணக்கோடுகள் கொண்டவை இங்கே பொதுவாகக் கிடைக்கும்.
 • மிகவும் அதிகமாக ஒழுங்கு நேர்த்திக் கட்டான பாக் (முதுகுப்புற) வெட்டுகளில் ஒரே ஒரு மாமிசக்கண் கொண்டதும் இங்கே கிடைக்கும்.

அமெரிக்காதொகு

ஒரு காலத்தில் துண்டுகளாக வெட்டப்படாத பேக்கனின் பக்கம் ப்ஃளிட்ச் என வழங்கப்பட்டு வந்தது, தற்பொழுது அவை பலகை என அறியப்படுகின்றன.[11] ஒரு தனிப்பட்ட பேக்கன் துண்டு என்பது ஒரு துண்டு அல்லது கீற்று ஆகும்.

அமெரிக்காவில் கிடைக்கும் பேக்கன் பலவகைப்படும் மேலும் அவற்றில் இக்கரி அல்லது சுட்டச்சோளம் போன்றவற்றால் புகையூட்டப்பட்டு மேலும் அவற்றில் மிளகாய், கருப்பஞ்சாற்றுக் கழிப்பாகு, மற்றும் சில நேரங்களில் இலவங்கப்பட்டை போன்றவை சுவை ஊட்டுவதற்காக சேர்க்கப்பட்டு கிடைக்கப் பெறுகிறது. அவை அதன் இனிப்புச்சுவையிலும் உப்புச்சுவையிலும் வேறுபடுகின்றன மேலும் புதிய இங்கிலாந்திலுள்ள செசுநட் மரவகை சார்ந்த கொட்டைகளிருந்து கிடைக்கப்பெறுகிறது மேலும் அவை அமெரிக்காவில் மேல்பாகத்து தென் மாநிலங்களில் இருந்து வரவழைக்கப்படுகின்றன (குறிப்பாக கென்டக்கி, வட கரொலைனா, டென்னிசி மற்றும் வர்ஜீனியா)[12]

 • தனிப்பட்ட பேக்கன் என்ற பதம் பொதுவாக பன்றியின் வயிற்றுப்பகுதியை சார்ந்த மாமிசத்தின் ஸ்ட்ரிப் பேக்கனைக் குறிப்பதாகும், (பன்றி இறைச்சி கீற்று), மேலும் அமெரிக்காவில் பரவலாக இந்த வகையை சார்ந்த பேக்கனே மிகவும் அதிகமாக விற்கப்படுகிறது. 1998 ஆம் ஆண்டில் பிரதி நபர் உட்கொண்ட பேக்கனின் அளவு என்ற விகிதத்தில் இருந்து 16.8 lb (7.6 kg) 2007 ஆம் ஆண்டில் பிரதி நபர் உட்கொண்ட விகிதத்திற்கு 17.9 lb (8.1 kg) ஏற்றம் கண்டுள்ளது அல்லது அதற்கும் மேலாக உள்ளது 700,000,000 lb (320,000,000 kg)[13].
 • கனடியன் பேக்கன் (கனடியன் பன்றி இறைச்சி) அல்லது கனடியன்-பாணி பேக்கன் என்ற பதம் பன்றியின் விலாப்பகுதியில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்டவையாக இருக்க வேண்டியதாகும், மேலும் அவை பாக் பேக்கன் (back bacon) என அறியப்பட்டாலும்,[14] ஆனால் பொதுவாக இந்தப்பதம் மெலிதான முட்டை உருவம் கொண்ட பகுதியைக் குறிப்பதாகும் (அதாவது. லோங்கிஸ்ஸிமுஸ் (longissimus), அல்லது விலாக்கண் (loineye).[9] அதை விலாப்பகுதியிலுள்ள சிர்லோயன் பகுதியிலிருந்தும் (பின் தொடைப் பகுதி சார்ந்த தசைகள்) தயாரிக்கப்படலாம், ஆனால் அதை சரியாக பொருள் விவர அட்டையில் குறிப்பிட வேண்டும். இதற்கு பதிலாக உப்பிட்ட பன்றித் தொடையிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட இது போன்ற தயாரிப்ப்புகள் மலிவான விலையில் கிடைக்கும்.

அளவுகடந்த பேக்கன் பித்துதொகு

அமெரிக்காவில் மக்களிடையே பேக்கன் மற்றும் பேக்கன் சார்ந்த கூட்டு முறைகளுக்கு, மிகவும் அதிகமான வரவேற்பு காணப் படுகிறது, இதனை "அளவு கடந்த பேக்கன் பித்து அல்லது மோஹம்" என்றும் கூட அறியப்படுகிறது. பேக்கன் எக்ச்ப்லோசன், வறுத்த கோழியுடன் கூடிய பேக்கன், மற்றும் சாக்கலெட்டால் இழைக்கப் பட்ட பேக்கன் போன்ற உணவு வகைகள் மற்றும் பேக்கன் மிட்டாய் வலைத்தளம் [15] மூலமாக மக்களிடையே பரவலாக சென்றடைந்துள்ளன. தேசிய ஊடகங்கள், உணவு வகைகள் சார்ந்த வலைப்பதிவுகள் மற்றும் யு ட்யூப் மூலமாக மிகவும் விரைவில் கூட்டு முறைகள் புழக்கத்தில் வந்து விடுகின்றன.[16][17] உணவகங்கள் பேக்கன் மற்றும் பீர் வழங்கும் இரவு நிகழ்ச்சிகளை [18] நடத்துகிறார்கள், புனித பாட்ரிக் திருநாள் திருவிழாவைக் கொண்டாட, பேக்கன் மற்றும் ஐரிஷ் மதுபானங்கள் போன்ற உணவுகள் கொண்ட பழச்சாற்றின் கலவைகள்[19] வழங்கப்பட்டன என நியூ யார்க் டைம்ஸ் வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பிடுகிறது, மேலும் பாபி பலே போன்ற நடிகர்கள் "இந்த மாதத்து பேக்கன்" போன்ற போட்டிகளை வலைத்தளம், அச்சு [20] மற்றும் தொலைகாட்சி ஊடகங்கள் மூலமாக ஆதரித்து வருகிறார்கள்.[21]

தொடர்விளக்க விளக்க உரையாளர்கள் பேக்கன் உணவு மீது கூடிவரும் ஆர்வத்தை அமெரிக்கர்களின் பண்பாட்டு தொடர்புடைய சிறப்பியல்புகளே காரணம் என்று சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். சாராஹ் ஹெபோலா என்பவர், 2008 ஆம் ஆண்டில், Salon.com என்ற வலைத்தளத்தில் எழுதிய கட்டுரையில், பல காரணங்களை விளக்கியுள்ளார், அதில் ஒன்றானது இன்றைய நவீன, உடல் நலத்தில் அக்கறை கொண்ட உலகத்தில், பேக்கன் சார்ந்த உணவுகளை உட்கொள்வது என்பது, அவர்களுடைய மனதில் காணப்படும் கடும் எதிர்ப்பை வெளியே கொண்டு வருவதாகும் என்று கூறுகிறார்: "உடல் நலம் மற்றும் புனிதமயமானது என்று சொல்லித்திரியும் இந்த இன்றைய உலகத்தில், பேக்கன் உணவை விரும்புவதென்பது, ஒரு வடிகட்டாத வெண்சுருட்டை உங்களது இரு உதடுகளுக்கும் இடையில் வைத்து மேலே எழுந்து பரவும் புகையை உங்கள் நடு விரலால் சுட்டிக்காட்டுவது போலாகும்." [22] மேலும் அவர் (சாராஹ் காதேரீன் லெவிஸ் அவர்களின் செக்ஸ் அண்ட் பேகன் என்ற புத்தகத்தை குறியிட்டுக் கூறுவது) அறிவுறுத்துவது என்ன என்றால், பேக்கன் கவர்ச்சி ஊட்டுவதாகவும், கிளுகிளுக்க வைப்பதாகவும் மேலும் வேடிக்கை ஆனதாகவும் இருப்பதாக கூறுகிறார். மேலும் ஹெபோலா முடிவாகக் கூறுவது பேக்கன் அமெரிக்கர்களைப் போலவே ஆகும் என்றே:

Bacon is our national meat. The pig is not an elegant animal, but it is smart and resourceful and fated to wallow in mud. A scavenger. A real scrapper.

அலிசன் குக், ஹியூஸ்டன் க்ரோனிகிள் என்ற பத்திரிகையில் எழுதுகையில், (அவர் பேக்கன் ஒரு "ஜனநாயக உணவு" என்று அழைக்கிறார்), மூன்றாவதான காரணத்தை ஒத்துக்கொள்கிறார், பேக்கன் அமெரிக்கக் குடியுரிமைக்குத் தகுதியானது என்று வாதாடுகிறார், மேலும் அதற்காக பேக்கன் பயன்பாட்டுக்கான வரலாறு மற்றும் புவியியல் சார்ந்த ஆதாரங்களைச்சுட்டிக் காட்டுகிறார்.[16] முந்தைய அமெரிக்க இலக்கியத்தில் இந்த உணர்ச்சிகள் பிரதிபலிக்கப்படுகின்றன, எடுத்துக்காட்டாக எபிநேசர் கூக் என்பவர் 1708 ஆம் ஆண்டில் எழுதிய தி சோட்-வீட் பாக்டர் என்ற நையாண்டிக்கவிதையில், சமுதாய விலங்குகளாக அமெரிக்கர்கள் வாழ்ந்த காலத்தை சுட்டுவதோடு, நிகழ்ச்சியுரையாளர் முறையிடுவது என்ன என்றால், ஏற்கனவே அமெரிக்காவில் கிடைக்கும் அனைத்து உணவுகளும் பேக்கனை சார்ந்ததாக இருப்பதே-என்பதாகும்:

While Pon* and Milk, with Mush** well stoar'd

In wooden Dishes grac'd the board;
With Homine*** and Syder-pap**** ,
(Which scarce a hungry Dog would lap)
Well stuff'd with Fat, from Bacon fry'd,

Or with Molossus**** dulcify'd.

—Ebenezer Cooke, The Sot-Weed Factor[23]

* "Pon" "பொன்" – சோளத்தால் செய்யப்பட்ட ரொட்டி
** "Mush""முஷ்" – அவசர சேற்றுழவு
*** "Homine""ஹொமின்" – ஹோமினி
**** "Syder-pap" "சிதர்–பாப்" -ஒரு வகை கஞ்சி
***** "Molossus" "மொலோஸ்ஸுஸ்"– கருப்பஞ்சாற்றுக் கழிப்பாகு"

கிழக்கு ஆசியாவில்தொகு

 
கொரியன் பேக்கன் சார்ந்த உணவு (samgyeopsal)

கொரியாவில், மிகவும் பிரபலமான சமைத்த இறைச்சியானது புகையூட்டாமல் வாட்டவைத்த பன்றியின் வயிற்றுப்புடைப்பு இறைச்சியாகும், அதனை அவர்கள் samgyeopsal (삼겹살), என அழைக்கின்றனர், அதன் பொருளானது மூன்று ஏடுகள் கொண்ட மாமிசம் ஆகும். கொரியாவில், மரபு சார்ந்த முறையில், இந்த மாமிச உணவை மேஜையின் மேல் வாட்டி எடுத்து, கத்தரிக்கோலால் சிறு துண்டுகளாக வெட்டி, அத்துடன் காளான், பூண்டு மற்றும் உள்ளி ஆகியவற்றையும் சேர்த்து, சமூக நிகழ்வு விருந்துகளில் உண்ணப்படுகிறது.[24]

ஜப்பானில், பேக்கன் என்ற பதம் (ベーコン) "பெயகொன்" என்ற வகையில் உச்சரிக்கப்படுகிறது. ஜப்பானியர்களும் அமெரிக்கர்களைப் போலவே வயிற்றுப்பகுதி இறைச்சியை பதனிட்டு அல்லது புகையூட்டி உண்கிறார்கள், ஆனால் அத்துண்டுகள் நீளம் குறைந்தவையாகும்; மேலும் இது டெம்புரா என்ற ஜப்பானீய வேகவைத்து வறுத்த ஒரு உணவுப்பொருள் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றதாகும்.[25][நம்பகத்தகுந்த மேற்கோள்?] தோள்பட்டை மற்றும் விலா பாகத்திலிருந்து தயாரித்த இதர "பேக்கன்" வகைகளும் உள்ளன. பதனிடாத வயிற்றுத் துண்டுகள், பர (bara) (バラ),என்றறியப்படுவது, பலவகை உணவுத்தயாரிப்புகளில் பயன்படுகிறது.[சான்று தேவை]

பேக்கன் உணவுகள்தொகு

 
பிஎல்டி இடையீட்டு ரொட்டி

பேக்கன் சார்ந்த உணவுகளில் பேக்கன் மற்றும் முட்டைகள், பிஎல்டி இடையீட்டு ரொட்டிகள், பேக்கன் பொதிந்த உணவுகள், (இரட்டை வழிச் சோழிகள், கூனி இறால்,[26][27][28] மற்றும் தண்ணீர்விட்டான் கொடி), மற்றும் கோப் பச்சைக்காய்கறிக் கலவை போன்றவை அடங்கும். அண்மைய பேக்கன் உணவுகளில் வறுத்த கோழி பேக்கன், சாக்கலெட்டால் மூடப்பட்ட பேக்கன், மற்றும் பேக்கன் எக்ஸ்ப்லோசன் போன்றவை அடங்கும். தத்வ்ஸ் பும் முணுத் (Tatws Pum Munud) என்பது ஒரு பாரம்பரிய வெல்ஸ் நாட்டுக்கறியாகும், அது உருளைக்கிழங்கு, காய்கறிகள் மற்றும் புகைத்த பேக்கன் போன்றவைகள் கலந்த ஒரு கறியாகும்.

அமெரிக்கா மற்றும் ஐக்கியப் பேரரசு நாடுகளில், பேக்கன் அடிக்கடி ஒரு சுவையூட்டுப் பொருள் ஆக இதர உணவுகளுடன் கலந்து வழங்கப்படுகிறது. வரிப்பேக்கன் பொதுவாக அமெரிக்காவில் சுவையூட்டுப் பொருளாக பயன்படுகிறது, அது பீட்சா, பச்சைக்காய்கறிக் கலவைகள், இடையீட்டு ரொட்டிகள், ஹாம்பர்கர்கள், சுட்ட உருளைக்கிழங்குகள், ஹாட் டாக்ஸ், மற்றும் ரசம் போன்றவைகளுடன் சேர்க்கப்படுகிறது. அமெரிக்காவில் கனடியன் பேக்கன் என்று வழங்கிய புகைத்த விலாப்பகுதி பேக்கன் வரிப்பேக்கனை விடக்குறைவாக பயன்படுகிறது, ஆனாலும் சில நேரங்களில் அதை பீட்சா, பச்சைக்காய்கறிக் கலவைகள், மற்றும் முட்டை ஊற்றப்பம் போன்ற உணவுகளுடன் சேர்ப்பதை காணலாம்.

மேலும் பேக்கன் இதர உணவுகளுடனும் தகவமைத்துக்கொண்டு வருவதாகும், எ.கா. மாமிசத்துண்டுடன் பொதிந்த பேக்கன்,[29] மற்றும் அதனை அவரையுடனும் சேர்க்கலாம் [30] அல்லது கீரை வகைகளுடன் கலந்து வழங்கலாம்.

பேக்கன் உணவுகளைப் பற்றிய பட்டியலை மற்றும் Category:Bacon dishes குறிப்பீடுகளைப் பாருங்கள்.

பேக்கன் கொழுப்புச்சத்துதொகு

 
பேக்கன் அதன் எண்ணெய்ப் பசையிலேயே வறுக்கப்படுகிறது

பேக்கனை வெப்பத்திற்கு ஆளாக்கும் பொழுது, அதிலுள்ள கொழுப்புச் சத்து உருகிவிடும் மற்றும் சொட்டும் பேக்கனாக மாறிவிடும். பதனிடாத பேக்கனில் இருந்து கிடைத்ததை குளிர வைத்தால், அதிலிருந்து பன்றி நெய் கிடைக்கும், பதனிட்ட பேக்கனில் இருந்து பேக்கன் கொழுப்பு (bacon fat) கிடைக்கப்பெறும். பேக்கன் கொழுப்பு ருசியானது மற்றும் பல தரப்பட்ட சமையலுக்கு பயன்படுகிறது. பாரம்பரிய முறைப்படி, பேக்கன் கொழுப்பினை ஆங்கிலேயர்கள் மற்றும் தென் அமெரிக்கர்கள் அவர்களது சமையல் பாணியின் படி சேமித்து வைக்கிறார்கள். சமையலுக்கும் மற்றும் அனைத்து பொதுவான பயன்பாட்டிற்கும் சுவையூட்டுவதற்காக அதை சேர்க்கிறார்கள், எ.கா. குழம்பிலிருந்து சோளத்தால் செய்த ரொட்டி[31] வரை, மற்றும் பச்சைக்காய்கறிக்கலவையை அலங்கரிப்பது[32] வரைக்கும் பயன்படுகிறது.

பேக்கன், அல்லது பேக்கன் கொழுப்பு, அடிக்கடி வறுத்த வளர்ப்புப் பறவைகள் மற்றும் வேட்டையாடி சுட்ட பறவைகள், குறிப்பாக அவை குறைந்த கொழுப்புச்சத்துடன் காணப்பட்டால், பன்றி நெய் பாதுகாப்புக் கவசமாக அவற்றுள் செலுத்தப்படுகிறது. பார்டிங் என்பது பேக்கன் அல்லது இதர கொழுப்பு சத்துக்களை ஒரு வறுவலில் ஏற்றுவதாகும், பரம்பரையாக மாட்டிறைச்சியில் மாமிசத்தை புகுத்துவது போன்ற செயலாகும், அவற்றை பதனிடுவதற்கு முனனால் கீற்றுகளாக சுற்றிவைக்கவேண்டும். அதற்குப்பிறகு இந்த பேக்கனை களைந்து விடலாம் அல்லது படபடெனல் போன்ற உணவாக பயன்படுத்தலாம்.

ஒரு தேக்கரண்டி 4 g, 0.14 ozபேக்கன் கொழுப்பில் 38 calories (160 kJ)[33] காணப்படுகிறது. அது முழுக்க முழுக்க கொழுப்புச்சத்து நிறைந்ததாகும், மேலும் அதிகமாக ஊட்டச்சத்துக்கள் கொண்டதல்ல. பேக்கன் கொழுப்புச்சத்தானது சுமார் 40% நிறைச்செழிவுக் கொழுப்பு கொண்டதாகும்.[33] அதிகமாக பேக்கன் உட்கொள்வதால் உடல் நலனுக்கு பாதிப்பு உள்ளபோதிலும், இந்த சமையல் பாணியானது அமெரிக்காவின் தென் மாநிலங்களில் இன்றும் பிரபலமாக தொடர்ந்துவருகிறது.

ஊட்டச்சத்துக்கள்தொகு

நான்கு 14-கிராம் (0.5 oz)பேக்கன் துண்டுகள் சேர்ந்து 7.45 கிராம்கள் (0.26 oz)அளவு கொழுப்புச்சத்து கொண்டது, அவற்றில் பாதி நிறைவுறா ஒற்றைக்கொழுப்பியம், ஒன்றில் மூன்று பாகம் நிறைசெறிவுக் கொழுப்பு மற்றும் ஒன்றில் ஆறு பாகம் நிறைவுறா பல்கொழுப்பியம் கொண்டதாகும் 7.72 கிராம்கள் (0.27 oz)மற்றும் புரதம்.[34] நான்கு பேக்கன் துண்டுகளில் 800 மில்லிகிராம் வரை சோடியம் இருக்கலாம், அது சுமார் 1.92 கிராம் உப்பிற்கு சமமாகும். வெட்டின் அளவு மற்றும் பதனம் செய்யும் முறையைப்பொறுத்து கொழுப்புச்சத்து மற்றும் புரதச்சத்தின் அளவு வேறுபடும்.

உடல்நலம் குறித்த கவலைகள்தொகு

2007 ஆம் ஆண்டில் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகம் நடத்திய ஆராய்ச்சியின் படி, பதனம் செய்த பன்றி இறைச்சியை உட்கொள்வது மற்றும் நாள்பட்ட தடைசெய்யும் நுரையீரலைத் தாக்கும் நோய்களுக்கும் சம்பந்தம் இருப்பதாக தெரியவந்தது. பாதுகாப்புப் பொருளான சோடியநைத்திரைற்று அதற்கு காரணமாகும்,[35][36] மேலும் நைத்திரைற்று சேர்க்காத பேக்கன் பொருட்கள் தற்பொழுது கிடைக்கின்றன. அதிக அளவில் பேக்கன் போன்ற சிகப்பு மாமிசம் உண்பதால் பெருங்குடல் புற்றுநோய் வருவதற்கான சூழ் இடர் காணப்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது. பேக்கன் பொதுவாக உப்பு மற்றும் தெவிட்டிய கொழுப்பு அதிக அளவில் கொண்டதாகும், இவற்றை அதிக அளவில் உட்கொள்வதால் பல தரப்பட்ட உடல் உபாதைகள் ஏற்படும் என்பது ஒரு வாதமாகும். அதிக விவரங்களுக்கு உப்பு மற்றும் தெவிட்டிய கொழுப்பு பற்றிய கருத்துப்படிவங்களைப் பார்க்கவும்.

"பேக்கன் (பன்றி இறைச்சி)" தயாரிப்புகள்தொகு

அமெரிக்காவில் பேக்கன் தயாரிப்புகள் மிகவும் பிரபலமடைந்து விட்டதால் அதன் காரணமாக வணிக ரீதியில் பல தரப்பட்ட பன்றி இறைச்சியின் சுவை கொண்ட பொருட்களை அதற்கான வேலைகளை மிச்சப்படுத்தி சேர்க்கவும், மேலும் பேகனைப்பற்றிய மனதிற்கு ஒவ்வாத விஷயங்களை நினைக்காமலும் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள, தயாரிப்பாளர்கள் முன்வந்துள்ளனர். சமீபத்தில் காணப்பட்ட பற்றுதல் காரணமாக, சில புதிய தயாரிப்புகள் மக்களிடையே புழக்கத்தில் விடப்பட்டுள்ளன, அவற்றில் பேக்கன் வோட்கா, பேக்கன் பட்டாணி கலந்த நொறுக்குத்தீனி,[37] மற்றும் பேக்கன் புதினாக்கீரை [38] கொண்ட இனிப்பு போன்றவையாகும். உண்ணத்தகாத பல தயாரிப்புகளும் தற்பொழுது கிடைக்கின்றன, அவற்றில் பேக்கன் பான்ட் எயிடுகள் (bandaids), கழுத்துக்குட்டை, மற்றும் காற்று சுத்தப்படுத்திகள் போன்றவை அடங்கும்.[16]

பேக்கன் (பன்றி இறைச்சி) துண்டுகள்தொகு

பேக்கன் (பன்றி இறைச்சி) துண்டுகள் அடிக்கடி பச்சைக்காய்கறிக் கலவை அல்லது உருளைக்கிழங்குகளுடன் சேர்த்து உண்ணும் பழக்கம் சிலரிடம் இருந்துவருகிறது, மற்றும் இது போன்ற பழக்கங்களை பொதுவாக பச்சைக்காய்கறிக் கலவை வழங்கும் உணவகங்களில் காணலாம். பேக்கன் (பன்றி இறைச்சி) துண்டுகள் பொதுவாக சிறு, நொறுங்கி விழுந்த பேக்கன் (பன்றி இறைச்சி) (முனைகள் மற்றும் பாகங்கள்) அல்லது கிழிந்த அல்லது சரியாக வடிவமைப்பு பெறாத துண்டுகளில் இருந்து எடுக்கப்படுகின்றன; வணிக ரீதியிலான ஆலைகளில் அவை தொடர்ச்சியாக நுண்ணலை அடுப்புகளில் சமைக்கப்படுகின்றன. இது போன்ற இதர தயாரிப்புகள் உப்பிட்ட பன்றித்தொடை அல்லது வான்கோழியில் இருந்து செய்யப்படுகின்றன, மற்றும் ஒத்த அமைப்பு கொண்ட செயலிகள் இழை நய அமைப்பு கொண்ட காய்கறிப் புரதங்களில் இருந்து, செயற்கையாக பேக்கன் பன்றி இறைச்சி போன்ற சுவையையும் சேர்த்து தயாரித்து வழங்கப்படுகிறது.[39] அவற்றில் மிக்கவாறும் உப்பு சேர்க்கப்படுகிறது.

சமய நோக்கில் பன்றி இறைச்சிதொகு

யூத சமயம் மற்றும் இசுலாமிய சமயங்கள் பன்றி இறைச்சியை உண்பதை பாவச் செயல் என அவர்களின் வேத நூல்கள் கூறுகிறது.

நாடுகள் வாரியாக பன்றி இறைச்சியின் பயன்பாடுதொகு

நாடு 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  சீனா 48,823 51,157 50,004 52,725 54,250 57,195 56,668 54,070
  ஐரோப்பிய ஒன்றியம் 20,691 20,952 20,821 20,375 20,268 20,390 20,913 20,062
  ஐக்கிய அமெரிக்கா 9,013 8,654 8,340 8,441 8,616 8,545 9,341 9,452
  உருசியா 2,719 2,835 2,971 3,145 3,090 3,024 3,016 3,160
  பிரேசில் 2,423 2,577 2,644 2,670 2,771 2,845 2,893 2,811
  சப்பான் 2,467 2,488 2,522 2,557 2,553 2,543 2,568 2,590
  வியட்நாம் 2,071 2,072 2,113 2,160 2,205 2,408 2,456 2,506
  மெக்சிக்கோ 1,770 1,784 1,710 1,850 1,945 1,991 2,176 2,270
  தென் கொரியா 1,480 1,539 1,487 1,546 1,598 1,660 1,813 1,868
  பிலிப்பீன்சு 1,356 1,418 1,432 1,446 1,533 1,551 1,544 1,659
  உக்ரைன் 713 776 806 953 1,006
  சீனக் குடியரசு 925 901 919 906 892 875 930 897
  கனடா 853 802 785 834 837
  ஆங்காங் 486 467 558 547 537
  ஆத்திரேலியா 464 482 482 511 528
  சிலி 369 385 408 430 430
பிற நாடுகள் 3,615 3,756 3,932 4,022 4,183 6,869 6,587 6,656
மொத்தம் 100,238 103,045 101,934 105,118 107,242 109,896 109,095 108,001
மெட்ரிக் டன்கள் ('000s), Source: USDA reports, 2009–2013 figures,[40]:16 2014–2016 figures[41]:18

பார்வைக் குறிப்புகள்தொகு

 1. "Eat cheap but well! Make a tasty beef in beer". Today (MSNBC). 30 April 2009. Archived from the original on 3 மே 2009. https://web.archive.org/web/20090503134850/http://today.msnbc.msn.com/id/30478911/. பார்த்த நாள்: 13 May 2009. 
 2. "Health and You". New Straits Times. 12 May 2009. http://www.nst.com.my/Current_News/NST/Tuesday/Features/20090512091014/Article/indexF_html. பார்த்த நாள்: 13 May 2009. 
 3. "USDA Food Safety and Inspection Service: Glossary B". Food Safety and Inspection Service. 2009-05-05 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 4. Hui, Yiu H.; Bruinsma, L. Bernard; Gorham, J. Richard (2002). Food Plant Sanitation. CRC Press. பக். 605. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:978-0824707934. http://books.google.com/books?id=5oIO2hzQD6wC. பார்த்த நாள்: 2009-05-05. 
 5. Randolph, Mary; Karen Hess (1984). The Virginia house-wife. University of South Carolina Press. பக். 18–19. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:978-0872494237. http://books.google.com/books?id=oszKiYe2RyAC. 
 6. சராஹ் எப். ம்க்மஹோன், "ஜென்டர், டையடறி டிசிசன்ஸ், அண்ட் புட் டெக்னோலோஜி,"McGaw, Judith A. (1994). Early American technology: making and doing things from the colonial era to 1850. University of North Carolina Press. பக். 164–96. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:9780807844847. http://books.google.com/books?id=vMvNbZbS3jwC.  ஈஎஸ்பி. பப. 186–89.
 7. Information and Statistics 2005 (PDF), Danish Bacon Company, 30 March 2005, 2006-01-30 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது, 2009-05-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது
 8. வலைத்தளம்:https://archive.is/20120719091927/www.bbc.co.uk/food/glossary/c.shtml?collar
 9. 9.0 9.1 காட்டில்மான்ஸ் பீஃப் போர்டு அண்ட் நேசனல் காட்டில்மான்ஸ் பீஃப் அஸ்ஸோஸ்ஸியேசன். யூனிபோஃர்ம் ரீடைல் மீட் ஐடென்டிடி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். 9-05-2009 இல் பெறப்பட்டது.
 10. வலைத்தளம்:http://www.krcastlemaine.com.au/foodservice/product_info.php?category_id=1&category_name=Bacon
 11. flitch, Merriam-Webster, Retrieved 2008-03-29 அன்று பார்க்கப்பட்டது Check date values in: |accessdate= (உதவி)
 12. ஆர். டபிள்யூ. ஆப்பிள் ஜூனியர். தி ஸ்மோகி ட்ரையில் டு எ க்ரேட் பேக்கன்) பெப்ரவரி 16, 2000 நியூ யார்க் டைம்ஸ்
 13. வலைத்தளம்:http://www.chainleader.com/blog/180000418/post/1170039717.html
 14. Weinzweig, Ari (2008-07-24). "Canadian Peameal Bacon". Zingerman's Roadhouse. 2009-02-25 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2009-03-15 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 15. Get Your BBQ On: Bacon-Infused Webinar Sheds Light on Social Media Marketing Viral Marketing Sensation BBQ Addicts Join Marketbright for a Free Webinar on Marketing 2.0, Marketwire, 24 March 2009, 2009-05-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது
 16. 16.0 16.1 16.2 Cook, Alison (2009-03-05). "It's a 'we love bacon' world: We're just lucky to be living--and dining--in it". Houston Chronicle. http://www.chron.com/disp/story.mpl/dining/6293494.html. பார்த்த நாள்: 2009-03-15. 
 17. "Candied Bacon Martini". Los Angeles Times. http://www.latimes.com/features/food/la-fow-baconrec3d-2008dec03,0,7141243.story. பார்த்த நாள்: 2009-05-06. 
 18. "Bacon and Beer Tasting at Jimmy's No. 43". New York Barfly. 2008-11-04. 2009-04-20 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2009-03-15 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 19. Miles, Johnathan (2009-03-13). "Wear the Green but Don’t Drink It". த நியூயார்க் டைம்ஸ். http://www.nytimes.com/2009/03/15/fashion/15shake.html. பார்த்த நாள்: 2009-03-15. 
 20. "Bacon of the Month Club". The Grateful Palate. 2009-03-15 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 21. "Food Gifts That Keep On Giving: From Utensils To Treats, Bobby Flay Likes To Give (Or Receive) These Presents". CBS News. 13 December 2007. http://www.cbsnews.com/stories/2007/12/12/earlyshow/living/recipes/main3612797.shtml. பார்த்த நாள்: 2009-05-06. 
 22. Hepola, Sarah (2008-07-07). "Bacon mania: Why are Americans so batty for bacon? It's delicious, it's decadent -- and it's also a fashion statement.". Salon.com. http://www.salon.com/mwt/feature/2008/07/07/bacon_mania/. பார்த்த நாள்: 2009-03-15. 
 23. Online edition of the poem, at Kay, Arthur (1998). "Ebenezer Cooke: The Sot-Weed Factor". Renascence editions. 2009-03-15 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 24. "How to eat Samgyupsal". Migi's Kitchen. 2008-02-27. 2012-03-22 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2009-03-15 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 25. ரெசிப் ப்ஃரம் ஜேம்ஸ் வில்லாஸ், தி பேக்கன் குகபுக் . "Japanese Bacon Tempura". Chow. 2007. 2009-06-18 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2009-03-15 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 26. Siegel, Helene (1997). Totally Shrimp Cookbook. Celestial Arts. பக். 11. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:9780890878231. https://archive.org/details/totallyshrimpcoo00sieg. 
 27. Wise, Jane E. (2005). The Culinary Guide for MSPI. Milk Soy Protein Intolerance. பக். 7. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:9780976402305. http://books.google.com/books?id=y9kGvqze_g0C. 
 28. Daley, Bill (2001-03-11). "Chengdu Cuisine of China". Hartford Courant. p. 10. Archived from the original on 2009-07-10. https://web.archive.org/web/20090710200956/http://pqasb.pqarchiver.com/courant/access/69611894.html?dids=69611894:69611894&FMT=ABS&FMTS=ABS:FT&date=Mar+11%2C+2001&author=Bill+Daley&pub=Hartford+Courant&desc=CHENGDU+CUISINE+OF+CHINA+*+*+*&pqatl=google. பார்த்த நாள்: 2009-02-10. 
 29. பேக்கன் ராப்ட் மீட்லோஃப் பரணிடப்பட்டது 2008-06-10 at the வந்தவழி இயந்திரம் WKRG மொபைல், அலபாமா
 30. பேக்கன் அண்ட் பீன்ஸ் பரணிடப்பட்டது 2009-07-10 at the வந்தவழி இயந்திரம் WKRG மொபைல், அலபாமா
 31. Rombauer, Irma; Rombauer Becker, Marion (1964), "Pan Gravy", The Joy of Cooking, Bobbs-Merrill Company, p. 322, ISBN 978-0026045704
 32. Brown, Alton, Bacon Vinaigrette with Grilled Radicchio, 2008-02-13 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது, 2008-01-13 அன்று பார்க்கப்பட்டது
 33. 33.0 33.1 Nutritional Summary for Animal fat, bacon grease, nutritiondata.com, 2009-05-05 அன்று பார்க்கப்பட்டது
 34. யுஎஸ்டிஏ, வேளாண் ஆராய்ச்சி சேவைகள், ஊட்டச்சத்து தரவு ஆய்வுக்கூடம். தரநிலைப் பார்வைக் குறிப்பிற்கான யுஎஸ்டிஏ தேசிய ஊட்டச்சத்து டேட்டாபேஸ் உணவு வழி தேடல் 2007-07-12 இல் பெறப்பட்டது.
 35. "Too much bacon 'bad for lungs'". பிபிசி. 2007-04-17. 2009-03-15 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 36. "Chronic Obstructive Pulmonary Disease". த நியூயார்க் டைம்ஸ். 2008-09-24. 2009-03-15 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 37. வலைத்தளம்:http://www.eatmedaily.com/2009/06/sir-francis-bacon-peanut-brittle-crimes-against-bacon/ பரணிடப்பட்டது 2010-03-25 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 38. வலைத்தளம்:http://www.mcphee.com/shop/products/bacon-Mints.html பரணிடப்பட்டது 2010-01-12 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 39. "Textured Vegetable Protein". Diversified Foods Inc. 2008-07-23 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2009-03-15 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 40. Livestock and Poultry: World Markets and Trade (PDF) (Report). United States Department of Agriculture. November 2013. 7 February 2014 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது.
 41. Livestock and Poultry: World Markets and Trade (PDF) (Report). United States Department of Agriculture. October 2016. 7 பிப்ரவரி 2014 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 1 August 2016 அன்று பார்க்கப்பட்டது.

வெளிப்புபுற இணைப்புகள்தொகு

விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Bacon
என்பதின் ஊடகங்கள் உள்ளன.

| (பாகம் II)

!'

வார்ப்புரு:Bacon வார்ப்புரு:Fatsandoils

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பன்றி_இறைச்சி&oldid=3582032" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது