பயனர்:Sengai Podhuvan/மணல்தொட்டி/தொகுப்பு 5

Transliteration Tamil to Roman Scriptதொகு

Transliteration Tamil to Roman Script using normal key-board
TTRS
Vowels (12)
[a]=[அ] [aa]=[ஆ] [i]=[இ] [ii]=[ஈ] [u]=[உ] [uu]=[ஊ]
[e']=[எ] [ee']=[ஏ] [ai]=[ஐ] [o]=[ஒ] [oo']=[ஓ] [au]=[ஔ]
softening secondary phoneme (1)
[h]=[ஃ]
Consonants (18)
[k]or[g]=[க்] [ng]or[nk]=[ங்] [s]or[c]=[ச்] [nj]=[ஞ்] [t]or[d]=[ட்] [n']or[nt]=[ண்]
[th]or[dh]=[த்] [n,]or[n"]or[nth]=[ந்] [p]or[b]=[ப்] [m]=[ம்] [y]=[ய்] [r]=[ர்]
[l]=[ல்] [v]=[வ்] [l"]or[z]or[zh]=[ழ்] [l']=[ள்] [r']or[tr]=[ற்] [n]=[ன்]}}

2தொகு

விக்கிப்பீடியா:மேற்கோள் சுட்டுதல்