முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

பெரிந்தல்மண்ணை வட்டம்