பெரியார் (மாற்றுப் பயன்பாடுகள்)

பெரியார் என்பது பொதுவாகத் தமிழக அரசியலில் பரவலாக அறியப்படும் ஈ. வெ. இராமசாமியைக் குறிக்கும். வேறு பயன்பாடுகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன: