முக்கோணவியல் சார்புகளின் தொகையீடுகளின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

முக்கோணவியல் சார்புகளின் தொகையீடுகள் (எதிர் வகைக்கெழுச் சார்புகள்) பின்வரும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன. முக்கோணவியல் சார்பு -ன் வகைக்கெழு

அனைத்து வாய்ப்பாடுகளிலும் மாறிலி a பூச்சியமற்றதாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. C -தொகையீட்டு மாறிலியைக் குறிக்கும்.

சைன் சார்பு மட்டும் கொண்ட தொகையீடுகள்தொகு

 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 

கோசைன் மட்டும் கொண்ட தொகையீடுகள்தொகு

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

டேன்ஜெண்ட் மட்டும் கொண்ட தொகையீடுகள்தொகு

 
 
 
 
 
 
 
 

சீக்கெண்ட் மட்டும் கொண்ட தொகையீடுகள்தொகு

 
 
 
 [1]
 
 

கோசீக்கெண்ட் மட்டும் கொண்ட தொகையீடுகள்தொகு

 
 
 
 
 

கோடேன்ஜெண்ட் மட்டும் கொண்ட தொகையீடுகள்தொகு

 
 
 
 

சைன் மற்றும் கோசைன் கொண்ட தொகையீடுகள்தொகு

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
also:  
 
 
 
 
 
 
 
 
also:  
also:  
 
 
 
 
also:  
also:  

சைன் மற்றும் டேன்ஜெண்ட் கொண்ட தொகையீடுகள்தொகு

 
 

கோசைன் மற்றும் டேன்ஜெண்ட் கொண்ட தொகையீடுகள்தொகு

 

சைன் மற்றும் கோடேன்ஜெண்ட் கொண்ட தொகையீடுகள்தொகு

 

கோசைன் மற்றும் கோடேன்ஜெண்ட் கொண்ட தொகையீடுகள்தொகு

 

சமச்சீரான எல்லைகள் கொண்ட தொகையீடுகள்தொகு

 
 
 
 

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. Stewart, James. Calculus: Early Transcendentals, 6th Edition. Thomson: 2008