மூலிகைப் பட்டியல் (தமிழ்நாடு)

  • இங்கு தமிழக மூலிகைகளின், ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட, தாவர வகைப்பாட்டியல் பெயர்களுடன், குடும்பவாரியாகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

பட்டியல்தொகு

வரிசை தாவரவியல் பெயர் தாவரவியல் குடும்பம் தமிழ் பெயர் குறிப்பு
1. Abrus precatorius L. ஃபபேசியே குன்றிமணி ஃபபேசியே

தமிழக மூலிகைகள்தொகு

  • தமிழகத்தில் 2000–2100 மூலிகைகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அம்மூலிகைகள், இங்கு பூக்குடும்ப அடிப்படையில் பட்டியலிடப்படுகின்றன.

'முண்மூலிகைக் குடும்பம்' (Acanthaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'அகாவாசியே' (Agavaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'அயிசோசியே' (Aizoaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'அமரான்தாசியே' (Amaranthaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'அமரைல்லிடேசியே' (Amaryllidaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'அனகார்டியேசியே' (Anacardiaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'அனோனாசியே' (Annonaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'அபியேசியே' (Apiaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'அபோசைனாசியே' (Apocynaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'அராசியே' (Araceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'அரலையேசியே' (Araliaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'அரிக்கேசியே' (Arecaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'அரிசுடோலோச்சியேசியே' (Aristolochiaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'அசுக்லிபியடேசியே' (Asclepiadaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'அசுட்ரேசியே' (Asteraceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'பால்சமினேசியே' (Balsaminaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'பேம்புசியே' (Bambuseae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'பேர்பேரிடேசியே' (Berberidaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'பீடுலசியே' (Betulaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'பைக்னோனையேசியே' (Bignoniaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'பைக்சாசியே' (Bixaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'பாம்பாகேசியே' (Bombacaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'போராசினியேசியே' (Boraginaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'பிராசிக்கேசியே' (Brassicaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'பர்செரேசியே' (Burseraceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'சீசல்பினியேசியே' (Caesalpiniaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'கேப்பரேசியே' (Capparaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'கேப்ரிஃபோலியேசியே' (Caprifoliaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'கேரியோஃபில்லாசியே' (Caryophyllaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'சிலாசுட்ரேசியே' (Celastraceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'செனோபோடியேசியே' (Chenopodiaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'கிலியோமேசியே' (Cleomaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'குலுசியேசியே' (Clusiaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'கம்பிரேடேசியே ' (Combretaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'கம்மெலினேசியே' (Commelinaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'கான்வோல்வல்லேசியே' (Convolvulaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'கார்டியேசியே' (Cordiaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'குக்குர்பிட்டேசியே' (Cucurbitaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'சைபரேசியே' (Cyberaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'டைப்டீரோகார்பாசியே' (Dipterocarpaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'டையோசுகோரியேசியே' (Dioscoreaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'எபெனேசியே' (Ebenaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'யூஃபர்பைசியே' (Euphorbiaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'ஃபபேசியே' (Fabaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'ஃபகாசியே' (Fagaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'ஃபிளாகர்டையேசியே' (Flacourtiaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'சென்டியனேசியே' (Gentianaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'ஐப்போக்சிடேசியே' (Hypoxidaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'லாமியேசியே' (Lamiaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'லாராசியே' (Lauraceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'லிலியேசியே' (Liliaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'லோரான்தாசியே' (Loranthaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'லைத்ராசியே' (Lythraceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'மால்வேசியே' (Malvaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'மெலாசுடோமாடேசியே' (Melastomataceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'மெனிசுபெர்மாசியே' (Menispermaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'மைமோசசியே' (Mimosaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'மோலுசினேசியே' (Molluginaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'மோரேசியே' (Moraceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'மைர்டேசியே' (Myrtaceae) குடும்ப தமிழக மூலிகைகள்தொகு

'நைக்டேகினேசியே' (Nyctaginaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'ஒலியேசியே' (Oleaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'ஒனகிராசியே' (Onagraceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'ஆக்சலிடேசியே' (Oxalidaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'பபவேராசியே' (Papaveraceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'பேடாலியேசியே' (Pedaliaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'பைப்பரேசியே' (Piperaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'போயேசியே' (Poaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'பாலிகேலேசியே' (Polygalaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'பொன்டெடேரியேசியே'(Pontederiaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'பைனேசியே' (Pinaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'ரனன்குலேசியே' (Ranunculaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'இரம்னேசியே' (Rhamnaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'ரைசோஃபோரேசியே' (Rhizophoraceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'ரோசேசியே' (Rosaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'ரூபியேசியே' (Rubiaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'சபோடேசியே' (Sapotaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'சோலனேசியே' (Solanaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'டெர்குலியேசியே' (Sterculiaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'டைலியேசியே' (Tiliaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'அல்மாசியே' (Ulmaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'அர்டீகாசியே' (Urticaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'வெர்பேனேசியே' (Verbenaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'வயோலாசியே' (Violaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'விட்டேசியே' (Vitaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

'சின்சிபேரசியே' (Zingiberaceae) குடும்ப மூலிகைகள்தொகு

பிற தமிழக மூலிகைக் குடும்பங்கள்தொகு

குறிப்புகள்தொகு


அடிக்குறிப்புகள்தொகு

இவற்றையும் பார்க்கவும்தொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு