மூலிகைப் பட்டியல் (தமிழ்நாடு)

  • இங்கு தமிழக மூலிகைகளின், ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட, தாவர வகைப்பாட்டியல் பெயர்களுடன், குடும்பவாரியாகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

பட்டியல் தொகு

வரிசை தாவரவியல் பெயர் தாவரவியல் குடும்பம் தமிழ் பெயர் குறிப்பு
1. Abrus precatorius L. ஃபபேசியே குன்றிமணி ஃபபேசியே

தமிழக மூலிகைகள் தொகு

  • தமிழ்நாட்டு மூலிகைகள் என 2000–2100 மூலிகைகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அம்மூலிகைகள், இங்கு பூக்குடும்ப அடிப்படையில் பட்டியலிடப்படுகின்றன.

'முண்மூலிகைக் குடும்பம்' (Acanthaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

அகாவோயிடே (Agavaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

அய்சோஏசியே (Aizoaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'அமராந்தேசியே' (Amaranthaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'அமரைல்லிடேசியே' (Amaryllidaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'அனகார்டியேசியே' (Anacardiaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'அனோனாசியே' (Annonaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'அபியேசியே' (Apiaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'அபோசைனாசியே' (Apocynaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'அராசியே' (Araceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'அரலையேசியே' (Araliaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'அரிக்கேசியே' (Arecaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'அரிசுடோலோச்சியேசியே' (Aristolochiaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'அசுக்லிபியடேசியே' (Asclepiadaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'அசுட்ரேசியே' (Asteraceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'பால்சமினேசியே' (Balsaminaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'பேம்புசியே' (Bambuseae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'பேர்பேரிடேசியே' (Berberidaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'பீடுலசியே' (Betulaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'பைக்னோனையேசியே' (Bignoniaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'பைக்சாசியே' (Bixaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'பாம்பாகேசியே' (Bombacaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'போராசினியேசியே' (Boraginaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'பிராசிக்கேசியே' (Brassicaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'பர்செரேசியே' (Burseraceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'சீசல்பினியேசியே' (Caesalpiniaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'கேப்பரேசியே' (Capparaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'கேப்ரிஃபோலியேசியே' (Caprifoliaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'கேரியோஃபில்லாசியே' (Caryophyllaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'சிலாசுட்ரேசியே' (Celastraceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'செனோபோடியேசியே' (Chenopodiaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'கிலியோமேசியே' (Cleomaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'குலுசியேசியே' (Clusiaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'கம்பிரேடேசியே ' (Combretaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'கம்மெலினேசியே' (Commelinaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'கான்வோல்வல்லேசியே' (Convolvulaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'கார்டியேசியே' (Cordiaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'குக்குர்பிட்டேசியே' (Cucurbitaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'சைபரேசியே' (Cyberaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'டைப்டீரோகார்பாசியே' (Dipterocarpaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'டையோசுகோரியேசியே' (Dioscoreaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'எபெனேசியே' (Ebenaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'யூஃபர்பைசியே' (Euphorbiaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'ஃபபேசியே' (Fabaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'ஃபகாசியே' (Fagaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'ஃபிளாகர்டையேசியே' (Flacourtiaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'சென்டியனேசியே' (Gentianaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'ஐப்போக்சிடேசியே' (Hypoxidaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'லாமியேசியே' (Lamiaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'லாராசியே' (Lauraceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'லிலியேசியே' (Liliaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'லோரான்தாசியே' (Loranthaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'லைத்ராசியே' (Lythraceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'மால்வேசியே' (Malvaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'மெலாசுடோமாடேசியே' (Melastomataceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'மெனிசுபெர்மாசியே' (Menispermaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'மைமோசசியே' (Mimosaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'மோலுசினேசியே' (Molluginaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'மோரேசியே' (Moraceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'மைர்டேசியே' (Myrtaceae) குடும்ப தமிழக மூலிகைகள் தொகு

'நைக்டேகினேசியே' (Nyctaginaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'ஒலியேசியே' (Oleaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'ஒனகிராசியே' (Onagraceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'ஆக்சலிடேசியே' (Oxalidaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'பபவேராசியே' (Papaveraceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'பேடாலியேசியே' (Pedaliaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'பைப்பரேசியே' (Piperaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'போயேசியே' (Poaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'பாலிகேலேசியே' (Polygalaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'பொன்டெடேரியேசியே'(Pontederiaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'பைனேசியே' (Pinaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'ரனன்குலேசியே' (Ranunculaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'இரம்னேசியே' (Rhamnaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'ரைசோஃபோரேசியே' (Rhizophoraceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'ரோசேசியே' (Rosaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'ரூபியேசியே' (Rubiaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'சபோடேசியே' (Sapotaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'சோலனேசியே' (Solanaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'டெர்குலியேசியே' (Sterculiaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'டைலியேசியே' (Tiliaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'அல்மாசியே' (Ulmaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'அர்டீகாசியே' (Urticaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'வெர்பேனேசியே' (Verbenaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'வயோலாசியே' (Violaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'விட்டேசியே' (Vitaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

'சின்சிபேரசியே' (Zingiberaceae) குடும்ப மூலிகைகள் தொகு

பிற தமிழக மூலிகைக் குடும்பங்கள் தொகு

குறிப்புகள் தொகு


அடிக்குறிப்புகள் தொகு

இவற்றையும் பார்க்கவும் தொகு

வெளி இணைப்புகள் தொகு