கதிர்வீச்சின் தூண்டப்பட்ட உமிழ்வால் செறிவூட்டப்பட்ட மீயலை. ( Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation ) லேசர் செயல்படும் தத்துவத்தின் அடிப்படையிலேயே மேசரும் செயல்படுகிறது. லேசரில் இருந்து வெளிப்படும் கதிர் கண்ணுரு ஒளியின் அலைநீளத்திலும் மேசரில் இருந்து வெளிப்படும் கதிர் மீயலையின் அலைநீளத்திலும் உள்ளது. 1954 - ஆம் ஆண்டு சாள் டெளன்சு ( Charles Townes )என்ற அமெரிக்க இயற்பியலாளரால் வடிவமைக்கப்பட்டது. இந்த அறிவியல் வேலைக்காக டெள்ன்சுக்கு 1964 - ஆம் ஆண்டு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது.

ஐதரசன் வானொலி மீடிறன் வெளியிடும் ஐதரசன் மேசர்

மேசரின் பயன்பாடுகள்

தொகு

மேசர் பெருக்கிகள் செறிவு-குறைந்த சைகைகளைப் பெருக்கம் செய்யவும் வானொலியலைத் தொலைநோக்கியிலும் செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு, வானொலியலை விண்ணியல், ரேடார், மீயலை நிறமாலையியல் ஆகிய துறைகளிலும் பயன்படுத்தப் படுகின்றன.

ஆதாரம்

தொகு

இயல்பியல் களஞ்சியம் -- பக். 63—ப.க. பொன்னுசாமி -- சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்—1997 பதிப்பு.

இப்பக்கத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட கலைச்சொற்கள்

தொகு
  • மேசர் பெருக்கி = Maser Amplifier
  • வானொலியலைத் தொலைநோக்கி = Radio Telescope
  • செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு = Satellite Communication
  • வானொலியலை விண்ணியல் = Radio Astronomy
  • மீயலை நிறமாலையியல் = Microwave Spectroscopy
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மேசர்&oldid=3711585" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது