யுரேனியம் செறிவூட்டுதல்

(யுரேனியம் செறிவூட்டல் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

யுரேனியம் செறிவூட்டுதல் எனப்படுவது இயற்கையில் U238 என்ற அணு எடை கொண்ட ஐசோடோப்புகள் அதிகம் இருக்குமாறு கிடைக்கும் கச்சா யுரேனியத்தை U235 என்ற அணு எடை கொண்ட யுரெனியம் ஐசோடோப்பு அதிகம் கொண்டதாக மாற்றுவதாகும். இதுதான் எரிப்பதற்கு ஏற்ற அணு எரிபொருள் வடிவம் ஆகும்.

ஒரு உருளை முழுவதுமுள்ள யுரேனிய வீழ்படிவுக் கலவை