வரிசை (உயிரியல்)

தற்கால உயிரிய வகைப்பாட்டியல் முறை, ஏழு படிநிலை அலகுகளைக் (taxon) கொண்டுள்ளது. அவற்றுள் வரிசை (ஆங்கிலம்:order, இலத்தீன்: ordo) என்பதும், ஓர் அலகாகும். இதற்கு முன்னால் வகுப்பு என்ற உயிரிய வகைப்பாட்டியல் அலகும், பின்னால் குடும்பம் என்ற உயிரிய வகைப்பாட்டியல் அலகும் அமைந்துள்ளது. இந்த அலகு இலின்னேயசு பின்பற்றிய, ஐந்து படிநிலை அலகுகளிலும் ஒன்றாகும்.

இலின்னேயசின் 5 அலகுகள். தற்போதுள்ள 7 அலகுகள்.
உயிரித்திணை உயிரித்திணை
****** தொகுதி-பிரிவு
வகுப்பு வகுப்பு
வரிசை வரிசை
****** குடும்பம்
பேரினம் பேரினம்
இனம் இனம்

இதற்குரிய பின்னொட்டுகளைத்

தாவரவியலிலும்,விலங்கியலிலும் கீழ்கண்டவாறு பயனாகிறது.

தாவரங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும், வரிசைக்குரியப் பின்னொட்டுகள் வருமாறு;-

பெருவரிசைக்கு, (-anae) என்பதனைச் சொல்லிறுதியாகவும்,

வரிசைக்கு, (-ales) என்பதனைச் சொல்லிறுதியாகவும், (எ.கா) Sapind ales = வேப்ப மரத்தின் வரிசை

துணைவரிசைக்கு, (-ineae) என்பதனைச் சொல்லிறுதியாகவும்,

உள்வரிசைக்கு, (-aria) என்பதனைச் சொல்லிறுதியாகவும் கொண்டு சொற்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வரிசை_(உயிரியல்)&oldid=3419869" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது