வலைவாசல்:கிறித்தவம்/விவிலிய வசனங்கள்/செப்டெம்பர்

Ichthus.svg


சிலுவை பற்றியச் செய்தி அழிந்து போகிறவர்களுக்கு மடமையே. ஆனால், மீட்புப் பெறும் நமக்கோ அது கடவுளின் வல்லமை.
- 1 கொரிந்தியர் 1:18