திசைவித்தல்

(வழித்திருத்தல் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

திசைவித்தல் (routing) எனப்படுவது இணையத்தில் தகவல் பொதிகள் எந்த திசையில் வலைப் பாதைகள் உடாக பயனிக்கவேண்டும் என்று நெறிப்படுத்தல் ஆகும். திசைவித்தல் திசைவியின் மென்பொருட்களால் மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு செயற்பாடு. குறுகிய, வேகமான, சிறந்த பாதையை கண்டுபிடித்து அந்த திசையில் பொதியை திசைவித்தல் வேண்டும்.

இரண்டு வகையான திசைவித்தல் வழிமுறைகள் உண்டு. அவை static மற்றும் dynamic ஆகும். வேறு அடிப்படைகளிலும் திசைவித்தல் முறைகளை வகைப்படுத்தலாம்; எ.கா Link State Algorithms and Distance Victor Algorithms.

மேலும் காண்க

தொகு

திசைவி

மிகக்குறுகிய பாதையை முதலில் திறத்தல்

கணினி பிணையமாக்கம் தலைப்புகள் பட்டியல்

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=திசைவித்தல்&oldid=1522661" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது