வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் பிரான்சீயம்

பிரான்சீயம்
87Fr
Cs

Fr

Uue
ரேடான்பிரான்சீயம்ரேடியம்
தோற்றம்
metallic liquid (predicted)[1]
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் பிரான்சீயம், Fr, 87
உச்சரிப்பு /ˈfrænsiəm/
FRAN-see-əm
தனிம வகை alkali metal
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 17, s
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
(223)
இலத்திரன் அமைப்பு [Rn] 7s1
2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
Electron shells of Francium (2, 8, 18, 32, 18, 8, 1)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை liquid presumably [1]
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) 1.87? (extrapolated, not measured) g·cm−3
உருகுநிலை ? 296 K, ? 23 °C, ? 73 [1] °F
கொதிநிலை ? 950 K, ? 677 °C, ? 1250 °F
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் ca. 2 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் ca. 65 கி.யூல்·மோல்−1
ஆவி அழுத்தம் (extrapolated)
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 404 454 519 608 738 946
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 1 (strongly basic oxide)
மின்னெதிர்த்தன்மை 0.7 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல் 1வது: 380 kJ·mol−1
பங்கீட்டு ஆரை 260 (extrapolated) pm
வான்டர் வாலின் ஆரை 348 (extrapolated) பிமீ
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு cubic body-centered (extrapolated)
பிரான்சீயம் has a cubic body-centered (extrapolated) crystal structure
காந்த சீரமைவு Paramagnetic
மின்கடத்துதிறன் 3 µ (calculated)Ω·m
வெப்ப கடத்துத் திறன் 15 (extrapolated) W·m−1·K−1
CAS எண் 7440-73-5
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: பிரான்சீயம் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
221Fr trace 4.8 min α 6.457 217At
222Fr செயற்கை 14.2 min β 2.033 222Ra
223Fr 100% 22.00 min β 1.149 223Ra
α 5.430 219At
·சா
  1. 1.0 1.1 1.2 Chang, Raymond. Chemistry. 10th ed. New York: McGraw-Hill, 2010. 337. Print.