முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் பொன்

பொன்
79Au
Ag

Au

Rg
பிளாட்டினம்பொன்பாதரசம்
தோற்றம்
உலோக மஞ்சள்
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் பொன், Au, 79
தனிம வகை தாண்டல் உலோகங்கள்
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 116, d
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
196.966569(4)
இலத்திரன் அமைப்பு [Xe] 4f14 5d10 6s1
2, 8, 18, 32, 18, 1
Electron shells of Gold (2, 8, 18, 32, 18, 1)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை திண்மம்
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) 19.30 g·cm−3
திரவத்தின் அடர்த்தி உ.நி.யில் 17.31 g·cm−3
உருகுநிலை 1337.33 K, 1064.18 °C, 1947.52 °F
கொதிநிலை 3129 K, 2856 °C, 5173 °F
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 12.55 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 324 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 25.418 யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1646 1814 2021 2281 2620 3078
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் -1, 1, 2, 3, 4, 5
(அம்போடெரிக் ஒக்சைட்)
மின்னெதிர்த்தன்மை 2.54 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல் 1வது: 890.1 kJ·mol−1
2வது: 1980 kJ·mol−1
அணு ஆரம் 144 பிமீ
பங்கீட்டு ஆரை 136±6 pm
வான்டர் வாலின் ஆரை 166 பிமீ
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு lattice face centered cubic
பொன் has a Lattice face centered cubic crystal structure
காந்த சீரமைவு diamagnetic
மின்கடத்துதிறன் (20 °C) 22.14 nΩ·m
வெப்ப கடத்துத் திறன் 318 W·m−1·K−1
வெப்ப விரிவு (25 °C) 14.2 µm·m−1·K−1
ஒலியின் வேகம் (மெல்லிய கம்பி) (அ.வெ.) 2030 மீ.செ−1
இழு வலிமை 120 MPa
நழுவு தகைமை 27 GPa
பரும தகைமை 180 GPa
பாய்சான் விகிதம் 0.44
மோவின் கெட்டிமை
(Mohs hardness)
2.5
விக்கெர் கெட்டிமை 216 MPa
பிரிநெல் கெட்டிமை 25 HB MPa
CAS எண் 7440-57-5
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: பொன் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
195Au செயற்கை 186.10 d ε 0.227 195Pt
196Au செயற்கை 6.183 d ε 1.506 196Pt
β 0.686 196Hg
197Au 100% Au ஆனது 118 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
198Au செயற்கை 2.69517 d β 1.372 198Hg
199Au செயற்கை 3.169 d β 0.453 199Hg
·சா