விகிதமுறு சார்புகளின் தொகையீடுகளின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

விகிதமுறு சார்புகளின் தொகையீடுகளின் பட்டியல் (List of integrals of rational functions) கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

பலவகைப்பட்ட தொகையீட்டுச் சார்புகள் தொகு

 
 
 
 

எந்தவொரு விகிதமுறு சார்பையும் பகுதி பின்னங்களாகப் பிரித்துத் தொகையிடமுடியும். தரப்பட்ட விகிதமுறு சார்பை பின்வரும் வடிவங்களுக்கு மாற்றித் தொகையிடலாம்.

 , and  

xm(a x + b)n வடிவில் அமையும் தொகையீட்டுச் சார்புகள் தொகு

 
பொதுவாக,[1]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xm / (a x2 + b x + c n வடிவில் அமையும் தொகையீட்டுச் சார்புகள் தொகு

  எனில்,

 
 


 
 


 
 

xm (a + b xn)p வடிவில் அமையும் தொகையீட்டுச் சார்புகள் தொகு

 
 
 
 
 
 

(A + B x) (a + b x)m (c + d x)n (e + f x)p வடிவில் அமையும் தொகையீட்டுச் சார்புகள் தொகு

 

    
 

    
 

    

xm (A + B xn) (a + b xn)p (c + d xn)q வடிவில் அமையும் தொகையீட்டுச் சார்புகள் தொகு

 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    

(d + e x)m (a + b x + c x2)p (இங்கு b2 − 4 a c = 0) வடிவில் அமையும் தொகையீட்டுச் சார்புகள் தொகு

 
 
 
 
 
 
 
 

(d + e x)m (A + B x) (a + b x + c x2)p வடிவில் அமையும் தொகையீட்டுச் சார்புகள் தொகு

 

    
 

    
 

    

      
 

    

      

        
 

    
 

    

xm (a + b xn + c x2n)p (இங்கு b2 − 4 a c = 0) வடிவில் அமையும் தொகையீட்டுச் சார்புகள் தொகு

 
 
 
 
 
 
 
 

xm (A + B xn) (a + b xn + c x2n)p வடிவில் அமையும் தொகையீட்டுச் சார்புகள் தொகு

 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    

மேற்கோள்கள் தொகு

 1. "Reader Survey: log|x| + C", Tom Leinster, The n-category Café, March 19, 2012