விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 23

Lenin.gif

அக்டோபர் 23: மோல் நாள், அங்கேரியின் தேசிய நாள் (1956)

அ. சீனிவாச ராகவன் (பி. 1905· டபிள்யூ. எம். எஸ். தம்பு (இ. 1986)
அண்மைய நாட்கள்: அக்டோபர் 22 அக்டோபர் 24 அக்டோபர் 25