விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 27

Gloriosa superba 8962.jpg

நவம்பர் 27: தமிழ் ஈழம் - மாவீரர் நாள்

ஆ. பூவராகம் பிள்ளை (பி. 1899· தி. சதாசிவ ஐயர் (இ. 1950)
அண்மைய நாட்கள்: நவம்பர் 26 நவம்பர் 28 நவம்பர் 29