விக்கிப்பீடியா:நடைக் கையேடு (எழுத்துப்பெயர்ப்பு)/ஆங்கில எழுத்துக்கள்

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எழுத்துப்பெயர்ப்பு நெறிகள் ஆங்கில எழுத்துக்கள் தனியாகவோ அல்லது பெயர் சுருக்கங்களிலோ வரும்பொழுது மட்டுமே பொருந்தும்.

 • A-ஏ
 • B-பி (ஒலிப்பு காட்ட மட்டும்: 'பி)
 • C-சி (ஒலிப்பு காட்ட மட்டும்: ˘சி)
 • D-டி (ஒலிப்பு காட்ட மட்டும்: 'டி)
 • E-ஈ
 • F-எஃப் அல்லது எஃவ் (ஒலிப்பு காட்ட மட்டும்: 'வ்)
 • G-ச்சி அல்லது ((ஞ்)சி) (ஒலிப்பு காட்ட மட்டும்: 'சி) (கிரந்தம் ஜி)
 • H-எச்
 • I-ஐ
 • J- செ (கிரந்தம்: ஜெ) (ஒலிப்பு காட்ட மட்டும்: 'செ)
 • K-கே
 • L-எல்
 • M-எம்
 • N-என்
 • O-ஓ
 • P-பி
 • Q-க்யூ
 • R-ஆர்
 • S-எசு
 • T-டி
 • U-யூ
 • V-வீ
 • X-எக்சு (ஒலிப்பு காட்ட மட்டும்: எக்˘ச்)
 • Y-ஒய்
 • Z-இசட்