விக்கிப்பீடியா:விக்கித்திட்டம்:15

தமிழ் விக்கிப்பீடியா - விக்கித்திட்டம் 15 - 2017விக்கிப்பீடியா:விக்கித்திட்டம்:15
விக்கிப்பீடியா:விக்கித்திட்டம்:15

தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் 15 ஆண்டு நிறைவை நோக்கிய மாபெரும் திட்டம் இதுவாகும்.

இத்திட்டத்தின் நோக்கம் தமிழ் விக்கிப்பீடியாவை முன்னணி இந்திய மொழி விக்கிப்பீடியாவாக முன்னேற்றமடையச் செய்தல் ஆகும்.

இத்திட்டத்தினூடாக நடாத்தப்படும் போட்டிகளில் பங்குபற்றி நீங்களும் பணப்பரிசுகளை வெல்லலாம்!