விக்கிப்பீடியா பேச்சு:மொழிபெயர்ப்புக் கையேடு

Add topic
Active discussions

ஆங்கில விக்கியில் இருந்து மொழி பெயர்க்கையில் கவனிக்க தக்க சில விடயங்கள்தொகு

  • ஐரோப்பிய மையப் பார்வை

எவ்வழியிலேனும் தமிழ்வழிக்கு பெயர்த்தல் வேண்டும்தொகு

சீனமொழியின் அமைப்பின் காரணமாக வேற்றுமொழியிலிருந்து அவ்வளவு எளிதில் மொழிபெயர்க்க முடியாது. அப்படி இருந்தும் பலவழிகளில் தமக்கேற்றவாறு தம்மொழிக்கேற்றவாறு சொற்களைமாற்றியே பயன்படுத்துகிறார்கள்: http://www.quora.com/What-are-or-would-be-the-long-term-consequences-of-Modern-Chinese-being-unable-to-coin-new-characters-or-syllables-for-new-concepts/answer/Andr%C3%A9-M%C3%BCller-1

c) creating new characters: Now it's getting interesting. This actually happens! But only seldom. In fact the names of the chemical elements are mostly formed in this way. Not for the most common ones known to man for ages, but to the more recently discovered or created ones. These new characters indicate the kind of element (gas, metal, non-metal) by their radical: Gases have 气 qì 'air' as their radical, metals have 金 jīn 'gold, metal', and other elements have 石 shí 'stone' there. Their pronunciation is indicated by the remaining part of the character and is modelled on the English pronunciation, so we have for instance: 钔 mén 'mendelevium'. The character tells us it's a metal whose name rhymes with the word for 'door', 门 mén, so that would be mendelevium. 'Krypton' is 氪 kè, the radical for 'air' shows that it's a gas, the 克 kè 'to overcome', only shows the pronunciation, kè indeed resembles krypton. 镨 pǔ stands for 'praseodym' (metal + phonetic pǔ), 锗 zhě for 'germanium', 硒 xī is 'selenium', a non-metal, as you can see...

Some new characters also involve famous isotopes, like the ones for hydrogen. 'Hydrogen' itself is 氢 qīng (气 means 'air', 巠 means 'underground water course' by the way), it's three isotopes 'protium' (H¹), 'deuterium' (H²) and 'tritium' (H³) are written like this in Chinese, respectively, look closely: 氕 piē, 氘 dāo, 氚 chuān. Whoa! Mind blown! In other disciplines of science this is very seldom, though. I only know this from chemistry.

தமிழின் அடிச்சொற்பரம்பல் மிகவும் பெரியது. சொற்களை அடுக்கி எந்தவொரு கருத்தையும் தெரிவிக்கமுடியும். அவ்வாறிருக்க, நாம் வேற்றுமொழிச்சொற்களை உள்ளவாறே பயன்படுத்தவேண்டிய தேவையெதுவுமில்லை. படி: பயனர்:செல்வா -- சுந்தர் \பேச்சு 04:34, 30 ஆகத்து 2014 (UTC)

Return to the project page "மொழிபெயர்ப்புக் கையேடு".