ஹொங்கொங்கில் உள்ள தீபகற்பங்களின் பட்டியல்


ஹொங்கொங் சிறப்பு நிர்வாகப் பகுதியின் ஆட்சிப்பரப்பில் பல தீபகற்ப நிலப்பரப்புகளும் உள்ளன. ஹொங்கொங்கில் 263 தீவுகள் மற்றும் கவுலூன் தீபகற்பம் நிலப்பரப்பும் கொண்டதே ஹொங்கொங் என்று பொதுவாகக் கூறப்பட்டாலும், பல சிறிய தீபகற்ப நிலப்பரப்புகளும் உள்ளன. அவைகளாவன:

ஹொங்கொங் பட்டியல்கள்
Hong Kong Lists.jpg
பட்டியல்கள்

நூலகங்கள்
தீவுகள்
மறைந்தத் தீவுகள்
தீபகற்பங்கள்
மாவட்டங்கள்
குடாக்கள்
பாலங்கள்
பூங்காக்கள்
மேம்பாலங்கள்
சிறைகள்
நகரகங்கள்
தொடருந்தகங்கள்
சுரங்கப்பாதைகள்
தூதரங்கள்

ஹொங்கொங்

ஹொங்கொங் விக்கிவாசல்

தொகு

தீபகற்பங்களின் பட்டியல்தொகு

வெளியிணைப்புகள்தொகு

  ஒங்கொங்:விக்கிவாசல்