ஹொங்கொங்கில் உள்ள நகரங்களின் பட்டியல்


ஹொங்கொங்கில் உள்ள பிரதான நகரங்கள் மற்றும் இடங்களின் பட்டியல் இங்கே இடப்பட்டுள்ளன. இவை ஹொங்கொங்கின் அரசியல் அலகுகளுக்கு அமைவாக ஹொங்கொங் தீவு, கவுலூன் மற்றும் புதிய கட்டுப்பாட்டகம் என மூன்று பிரிவுகளாக பிரித்து பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. ஹொங்கொங்கில் புதிய நகர் உருவாக்கத் திட்டங்களினால் எதிர்காலத்தில் இந்த பட்டியல் மேலும் நீளும்.

ஹொங்கொங் பட்டியல்கள்
Hong Kong Lists.jpg
பட்டியல்கள்

நூலகங்கள்
தீவுகள்
மறைந்தத் தீவுகள்
தீபகற்பங்கள்
மாவட்டங்கள்
குடாக்கள்
பாலங்கள்
பூங்காக்கள்
மேம்பாலங்கள்
சிறைகள்
நகரகங்கள்
தொடருந்தகங்கள்
சுரங்கப்பாதைகள்
தூதரங்கள்

ஹொங்கொங்

ஹொங்கொங் விக்கிவாசல்

தொகு

ஹொங்கொங் தீவுதொகு

மையம் மற்றும் மேற்கு மாவட்டம்தொகு

கிழக்கு மாவட்டம்தொகு

தெற்கு மாவட்டம்தொகு

வஞ்சாய் மாவட்டம்தொகு

கவுலூன்தொகு

கவுலூன் நகர மாவட்டம்தொகு

குவுன் டொங் மாவட்டம்தொகு

சம் சுயி போ மாவட்டம்தொகு

வொங் டயி சின் மாவட்டம்தொகு

யவ் சிங் மொங் மாவட்டம்தொகு

புதிய கட்டுப்பாட்டகம்தொகு

புதிய கட்டுப்பாட்டகத்தின் உள்ள இடங்கள் எனும் போது, அவற்றில் புதிய கவுலூன் பகுதியில் உள்ள இடங்களும் உள்ளடக்கமாகும்.

தீவுகள் மாவட்டம்தொகு

குவாய் சிங் மாவட்டம்தொகு

ஹொங்கொங் வட மாவட்டம்தொகு

சயி குங் மாவட்டம்தொகு

சா டின் மாவட்டம்தொகு

டய் போ மாவட்டம்தொகு

சுன் வான் மாவட்டம்தொகு

சுன் மூன் மாவட்டம்தொகு

யுன் லோங் மாவட்டம்தொகு