முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்
 • தட கள விளையாட்டுக்கள் - Athletics (track and field) (47)
  • ஓட்டம்
   • 100 மீ ஆண்கள் வேக ஓட்டம்
   • 100 மீ பெண்கள் வேக ஓட்டம்
   • 200 மீ ஆண்கள் வேக ஓட்டம்
   • 200 மீ பெண்கள் வேக ஓட்டம்
   • 400 மீ ஆண்கள் வேக ஓட்டம்
   • 400 மீ பெண்கள் வேக ஓட்டம்
   • 800 மீ ஆண்கள் மத்திய தூர ஓட்டம்
   • 800 மீ பெண்கள் மத்திய தூர ஓட்டம்
   • 1500 மீ ஆண்கள் மத்திய தூர ஓட்டம்
   • 1500 மீ பெண்கள் மத்திய தூர ஓட்டம்
   • 5000 மீ ஆண்கள் தூர ஓட்டம்
   • 5000 மீ பெண்கள் தூர ஓட்டம்
   • 10000 மீ ஆண்கள் தூர ஓட்டம்
   • 10000 மீ பெண்கள் தூர ஓட்டம்
   • 100 மீ பெண்கள் தடை தாண்டும் ஓட்டம்
   • 110 மீ ஆண்கள் தடை தாண்டும் ஓட்டம்
   • 400 மீ பெண்கள் தடை தாண்டும் ஓட்டம்
   • 400 மீ ஆண்கள் தடை தாண்டும் ஓட்டம்
   • 4 x 100 மீ ஆண்கள் அஞ்சல் ஓட்டம்
   • 4 x 100 மீ பெண்கள் அஞ்சல் ஓட்டம்
   • 4 x 400 மீ ஆண்கள் அஞ்சல் ஓட்டம்
   • 4 x 400 மீ பெண்கள் அஞ்சல் ஓட்டம்
 • Triathlon (2)
 • Modern pentathlon (2)